บทบาทของพระสงฆ์กับการช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์โควิด-19

ผู้แต่ง

  • พระณัฐวุฒิ พันทะลี วัดโพธิ์ศรีวิลัย

คำสำคัญ:

พระสงฆ์,, การช่วยเหลือประชาชน, สถานการณ์โควิด-19

บทคัดย่อ

ในสภาวะปัจจุบันการดำเนินชีวิตของประชาชนได้มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเป็นอันมากเนื่องจากเกิดปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้การดำรงชีวิตของประชาชนต้องต่อสู้ดิ้นรนมากยิ่งขึ้น จึงจำเป็นต้องมีผู้มีบทบาทรับผิดชอบและหาทางช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือนร้อนในสถานการณ์ที่เกิดขึ้น พระสงฆ์ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของสังคม เป็นศูนย์รวมความศรัทธาของชุมชน และเป็นที่ยอมรับของชุมชน จึงต้องนำวิกฤตในสถานการณ์นี้มาเป็นโอกาสเพื่อได้ช่วยเหลือสังคม ให้เป็นที่พึ่งทางใจของประชาชนและเป็นกำลังสำคัญส่วนหนึ่งที่จะช่วยบรรเทาทุกข์ให้ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน เช่น ช่วยบริจาคอาหาร น้ำดื่ม หน้ากากอนามัย เป็นต้น เพื่อให้สังคมอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุข มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน ดังนั้นบทบาทของพระสงฆ์จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะทำให้สังคมอยู่เป็นสุขร่มเย็น

References

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข. (2563). โควิด-19 : แผนที่ อินโฟกราฟิก ยอดผู้ติดเชื้อทั่วโลกทะลุ 2.68 ล้านคน อังกฤษเริ่มทดลองวัคซีนโควิด-19 ในมนุษย์. [ออนไลน์] สืบค้นจาก https://www.bbc.com/thai/thailand-52090088. เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2563
ชลวิทย์ เจียรจิตต์. (2558). หน้าที่ชาวพุทธและมารยาทชาวพุทธ. [ออนไลน์] สืบค้นจาก https://sites.google.com/site/class23102/phra-rachthrrm-nithes. เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2563
พระครูนนทมงคลวิศิษฐ์. (2559). พระสงฆ์กับบทบาทการพัฒนาสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย. [ออนไลน์] สืบค้นจาก http://www.ojs.mcu.ac.th/index.php/socdev/article/viewFile/1671/1304. เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2563
พระครูสุธีจริยวัฒน์. (2562). บทบาทของพระสงฆในศตวรรษที่ 21. [ออนไลน์] สืบค้นจาก http://ojs.mbu.ac.th/index.php/bmrj/article/view/560/448. เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2563
พระครูสุนทรธรรมโสภณ. (2560). บทบาทพระสงฆ์กับการพัฒนาชุมชน. [ออนไลน์] สืบค้นจาก http://www.watthasai.net/song_develop.htm. เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2563
พิริยะ ผลพิรุฬห์. (2563). ผลกระทบทางเศรษฐศาสตร์จาก “ไวรัสโควิค-19”มากน้อยอยู่ที่ผู้นำ “ผู้นำ”. [ออนไลน์] สืบค้นจาก https://www.thebangkokinsight.com/334242/. เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2563
วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี. (2562). การระบาดทั่วของโคโรนาไวรัส พ.ศ. 2562–2563. [ออนไลน์] สืบค้นจาก https://th.wikipedia.org/wiki/. เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2563
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐออนไลน์. (2563). "วัด-พระสงฆ์" ไม่ทิ้งประชาชน. [ออนไลน์] สืบค้นจาก https://www.thairath.co.th/news/local/1813531. เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2563

Additional Files

เผยแพร่แล้ว

2020-06-17