มงคล 38 ข้อที่ 13 การสงเคราะห์ภรรยา

ผู้แต่ง

  • ศักดิพงษ์ โสภาจร มมร.วิทยาเขตอีสาน วิทยาลัยศาสนศาสตร์

คำสำคัญ:

มงคล 38, ข้อที่ 13 การสงเคราะห์ภรรยา

บทคัดย่อ

บทความวิชาการนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่ออธิบายเกี่ยวกับการสงเคราะห์ภรรยา ตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่มีการบัญญัติไว้ใน มงคล 38 ทรงแนะนำสั่งสอนแนวทางปฏิบัติต่อการดำเนินชีวิต อันเป็นแนวทางเพื่อความสุขและความเจริญก้าวหน้าของชีวิตแก่ผู้ที่สามารถปฏิบัติอย่างสมบูรณ์

          “ทารสงฺคโห อ่านว่า ทาระสังคะโห” หมายถึง เมื่อชายหญิงได้อยู่ร่วมกันเป็นสามีภรรยากันแล้ว   สามีจะต้องมีหน้าที่เลี้ยงดูภรรยา และตัวภรรยาเองจะต้องทำตัวให้เหมาะสมต่อการเลี้ยงดูด้วยเช่นกัน และหลักการเลี้ยงดูภรรยา เช่น การให้เกียรติซึ่งกันและกัน ยกย่อง ไม่ดูหมิ่น ไม่นอกใจ การสงเคราะห์ภรรยาจึงมีกุสโลบายอย่างแยบคายที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้ เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้น้อมนำมาปฏิบัติตาม จะก่อให้เกิดความสมดุลแก่ระบบโครงสร้าง และหน้าที่ของสมาชิกในสังคม

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2021-06-25