การสร้างสื่อออนไลน์เพื่อประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม กรณีศึกษาหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

ผู้แต่ง

  • กัญญ์กุลณัช พีรชาอัครชัย คณะวิทยาการจัดการ มรภ.เพชรบูรณ์

คำสำคัญ:

สื่อออนไลน์, สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม, เพชรบูรณ์

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) การสร้างสื่อออนไลน์เพื่อประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม กรณีศึกษาหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ และ2) ศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อการสร้างสื่อออนไลน์เพื่อประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม กรณีศึกษาหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ กลุ่มเป้าหมายในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักท่องเที่ยวทั่วไป จำนวน 100 คน โดยใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ประกอบด้วย สื่อออนไลน์เพื่อประชาสัมพันธ์ และแบบประเมินความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการศึกษาพบว่า สื่อออนไลน์เพื่อประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม กรณีศึกษาหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ นำเสนอในรูปแบบเว็บไซต์ เฟซบุ๊ก และยูทูป ซึ่งประกอบด้วยตัวอักษร ภาพ เสียงและวีดิโอ ที่สามารถใช้สมาร์ทโฟนหรือคอมพิวเตอร์เพื่อเชื่อมโยงไปยังข้อมูลในรูปแบบสื่อออนไลน์ได้ ผลการประเมินความพึงพอใจการเข้าใช้สื่อออนไลน์เพื่อประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม กรณีศึกษาหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2021-06-25