การศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของตำบลลานบ่า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

ผู้แต่ง

  • กัญญ์กุลณัช พีรชาอัครชัย คณะวิทยาการจัดการ มรภ.เพชรบูรณ์

คำสำคัญ:

เครือข่ายสังคมออนไลน์, พฤติกรรม, ความพึงพอใจ

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของตำบลลานบ่า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 2) เพื่อศึกษาความ
พึงพอใจการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของตำบลลานบ่า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ ผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เขตตำบลลานบ่า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 378 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจในการใช้สื่อสังคมออนไลน์กรณีศึกษาตำบลลานบ่า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามพฤติกรรมการเข้าใช้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์มากกว่า 3 ครั้งต่อวัน มีการเข้าใช้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์มากกว่า 5 ชั่วโมงต่อวัน มีพฤติกรรมการเข้าใช้บริการสังคมออนไลน์เพื่อคุยกับเพื่อนปัจจุบันและเพื่อนเก่า มีการเข้าใช้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ผ่าน Facebook มีสถานที่เข้าใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ในที่พัก มีจุดประสงค์ในการเข้าใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อใช้อ่านข่าวสาร ไม่เคยทำงานหรือหารายได้เสริมบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ และผลการศึกษาความพึงพอใจการเข้าใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ มีความพึงพอใจโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 3.88, SD.= 0.68)

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2021-06-25