นักเทคโนโลยีการศึกษาในยุคดิจิทัล

ผู้แต่ง

  • ปิยาภรณ์ หนุนเพ็ชร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คำสำคัญ:

เทคโนโลยีการศึกษา, นักเทคโนโลยีการศึกษา, ยุคดิจิทัล

บทคัดย่อ

นักเทคโนโลยีการศึกษาในยุคดิจิทัล เป็นผู้ที่มีบทบาทในการจัดการศึกษาในชั้นเรียนที่ประยุกต์ หลอมรวม และผสมผสานเทคโนโลยีเพื่อให้สามารถนำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน เพิ่มศักยภาพทางเทคโนโลยีการศึกษาในยุคดิจิทัล ให้มีการออกแบบการเรียนรู้ การพัฒนา การนำไปใช้ และการจัดการระบบทางด้านเทคโนโลยีการศึกษา เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนและผู้สอนให้เกิดประโยชน์สูงสุด

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2021-12-25