การประเมินโครงการระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาโรงเรียนบ้านดงเมือง (ดงเมืองวิทยา) โดยประยุกต์ใช้การประเมินรูปแบบซิปป์ (CIPP model)

ผู้แต่ง

  • สายฟ้า หาสีสุข โรงเรียนบ้านเมืองแก

คำสำคัญ:

การประเมินโครงการ, ระดมทรัพยากร, รูปแบบซิปป์

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อรายงานผลการประเมินโครงการระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา โรงเรียนบ้านดงเมือง (ดงเมืองวิทยา) โดยประยุกต์ใช้การประเมินรูปแบบซิปป์ (CIPP model) กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้ปกครอง และนักเรียน ปีการศึกษา 2561 รวมทั้งหมด 238 คน ได้มาจากวิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified Random sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามเพื่อประเมินความพึงพอใจ มีค่าความสอดคล้องของข้อคำถามกับวัตถุประสงค์การวิจัย (IOC) มีค่า 0.60-1.00 ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามเพื่อประเมิน เท่ากับ 0.94 และมีค่าอำนาจจำแนกรายข้อ อยู่ระหว่าง 0.55-0.88 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

           ผลการวิจัย พบว่า การประเมินโครงการระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา โรงเรียนบ้านดงเมือง (ดงเมืองวิทยา) โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 3 ด้าน เรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านผลผลิต ด้านกระบวนการ ด้านปัจจัยเบื้องต้น มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 1 ด้าน ได้แก่ ด้านสภาพแวดล้อม

References

กนกอร ยศไพบูลย์. (2546). ภาวะผู้นำทางการศึกษา. ขอนแก่น: มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
กระทรวงศึกษาธิการ. (2542). พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542. กรุงเทพฯ : กระทรวงศึกษาธิการ.
กระทรวงศึกษาธิการ. (2549). การบริหารงบประมาณงบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไปรายการเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ค่าใช้จ่ายรายหัว). กรุงเทพฯ :กระทรวงศึกษาธิการ.
จำเนียร สุขหลาย และคณะ. (2540). แบบจำลอง CIPP ในรวมบทความทางการประเมินโครงการ. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ชลธิชา แพ่งบรรเทา. (2556). การประเมินโครงการแข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี. ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิจัยและประเมินผลการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย. มหาวทิยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี.
ทิศนา แขมมณี. (2546). 14 วิธีสอนสำหรับครูมืออาชีพ. พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์. มหาวิทยาลัย.
บุญตา แซ่เล็ก. (2557). การประเมินโครงการห้องเรียนเทคโนโลยี ตามความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยมหาสารคามกับโรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคมโดยใช้รูปแบบการประเมิน 360 องศา. วารสารการวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 22(1), 154-163.
ปรีชา คัมภีรปกรณ์ และคณะ. (2556). การบริหารทรัพยากรการศึกษา.กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
ไพศาล หวังพานิช (2544). การวัดและประเมินผลระดับอุดมศึกษา. กรุงเทพฯ: ชวนพิมพ์.
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. (2541). การบริหารทรัพยากรทางการศึกษา. พิมพ์ครั้งที่ 2. นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
โรงเรียนบ้านดงเมือง. (2561). รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR.) โรงเรียนบ้านดงเมือง (ดงเมืองวิทยา) ปีการศึกษา 2560. อุดรธานี: โรงเรียนบ้านดงเมือง.
สมคิด พรมจุ้ย. (2552). เทคนิคการประเมินโครงการ. พิมพ์ครั้งที่6. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สมหวัง พิธิยานุวัฒน์. (2544). วิธีวิทยาการประเมินศาสตร์แห่งคุณค่า. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ. สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สำนักงานปฏิรูปการศึกษา. (2544). รายงานการปฏิรูปการศึกษาต่อประชาชน. กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิซซิ่ง.
สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา. (2547). รายงานการประเมิน คุณภาพภายนอกสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน. กรุงเทพฯ : สำนักงานรับรอง มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา.
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. (2549). 15 รูปแบบการบริหารโรงเรียน ของผู้บริหารสถานศึกษาต้นแบบรุ่น 1 ปี 2544. กรุงเทพฯ : 21 เซ็นจูรี่.
สำราญ มีแจ้ง. (2544). สถิติขั้นสูงสำหรับการวิจัย. กรุงเทพฯ: นิชินแอดเวอร์ไทซิ่ง.
Alkin, M.C. (1969). Evaluation Theory Development Evaluation Comment. Illinois: F.E.peecock publishers.
Stufflebeam and Daniel, (2003). The CIPP model for Evaluation. International. Handbook of Educational Evaluation, p.31-62.
Weinstein. (2002).Learning and Study Strategies Inventory (LASSI) : SecondEdition. Texas:H&HPublishingCompany,Inc.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2021-12-26