ปัญหาการเรียนออนไลน์

ผู้แต่ง

  • natchsphon kongpan -

คำสำคัญ:

ญหา; การเรียนออนไลน์; การศึกษาไทย

บทคัดย่อ

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เขียนขึ้นเพราะเพื่อให้ทราบถึงปัญหาการเรียนออนไลน์ในสถานศึกษาของประเทศไทย โรงเรียนเป็นสถานที่อันดับแรก ที่ถูกประกาศปิด หลังจากการแพร่ระบาดของโรค COVID 19 ส่งผลให้นักเรียนและครูต้องปรับตัวกับวิธีการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ การเรียนการสอนออนไลน์ (Online learning) ปัจจุบันทั้งครู นักเรียนจึงต้องปรับตัวอย่างมากเพื่อให้เข้ากับสถานการณ์การเรียนการสอนออนไลน์ ปัญหานอกจากนักเรียนบางส่วนไม่พร้อมด้วยข้อจำกัดด้านอุปกรณ์และทุนทรัพย์แล้ว คุณครูหลายคนที่อายุมากแล้ว และคุ้นชินกับการสอนแบบปกติมาตลอดชีวิตก็ต้องปรับตัวอย่างมากเช่นกัน ดังนั้น การจัดนวัตกรรมทางการศึกษาในอีกรูปแบบหนึ่ง ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงวิธีเรียนในรูปแบบเดิมให้เป็นการเรียนแบบใหม่ ที่ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยทำการเรียนเป็นแนวทางการเรียนการสอนที่พึ่งพิงระบบอินเตอร์เน็ตเป็นหลัก “การเรียนการสอนออนไลน์” จึงกลายเป็นเครื่องมือสำคัญที่ระบบการศึกษาในประเทศไทยนำมาใช้ในสถานการณ์โรคระบาด ประเทศไทยนำวิธีการเรียนการสอนออนไลน์มาใช้ เพื่อให้โรงเรียนสามารถดำเนินการเรียนการสอนตามหลักสูตรที่กระทรวงศึกษาธิการได้วางไว้ เป็นวิธีการแก้ไขปัญหาที่ช่วยให้นักเรียนสามารถศึกษาหาความรู้โดยไม่เสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด การเรียนการสอนออนไลน์จึงถูกตั้งคำถามถึงประสิทธิภาพและความพร้อมของระบบการศึกษาของสังคมไทยอีกด้วย การเรียนออนไลน์ด้วยความไม่พร้อม หรือไม่ได้รับการช่วยเหลือที่เพียงพอ ย่อมจะส่งผลกระทบต่อปัญหาการเรียนและสุขภาพจิตที่รุนแรงมากยิ่งขึ้นได้ บทความนี้ผู้เขียนมีวัตถุประสงค์เขียนถึงภาพรวมถึงปัญหาการเรียนออนไลน์ในปัจจุบัน

References

กรุงเทพธุรกิจ. (2564). เรียนออนไลน์ กับความ ไม่พร้อม ของครอบครัวไทย การศึกษาจะไปทางไหนในวิกฤติโควิด-19,สืบค้นจากhttps://www.bangkokbiznews.com/news/detail/880578,สืบค้นเมื่อ 24 ธันวาคม 2564.

กฤษณา สิกขมาน. (2554). การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการสื่อสารภาษาอังกฤษธุรกิจ โดยการใช้การสอนแบบ E-Learning. กรุงเทพมหานคร: รายงานการวิจัยมหาวิทยาลัยศรีปทุม.

ฐาปนีย์ ธรรมเมธา. (2557). อีเลิร์นนิง: จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ e-Learning: from theory to practice.โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย. กรุงเทพมหานคร: สำนักคณะกรรมการการอุดมศึกษา.

เทพไท เสนพงศ์. (2563). 8 ปัญหาเรียนออนไลน์.,สืบค้นจาก https://www.posttoday.com/politic/news/623839,สืบค้นเมื่อ 23 ธันวาคม 2564.

ไทยรัฐออนไลน์. (2564).ปัญหา เรียนออนไลน์,สืบค้นจาก https://www.thairath.co.th/news/society/1846958. สืบค้นเมื่อ 21 ธันวาคม 2564.

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ. (2564). การเปิดเรียนของสถานศึกษาในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ.สืบค้นจาก https://moe360.blog/2020/04/09/.สืบค้นเมื่อ 21 ธันวาคม 2564.

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ. (2564). ปิดสถานศึกษาทั่วประเทศ,สืบค้นจาก https://moe360.blog/2020/03/17/, สืบค้นเมื่อ. 20 ธันวาคม 2564.

ผู้จัดการออนไลน์.(2564). การเรียนการสอนออนไลน์.สืบค้นจาก https://mgronline.com/infographic/detail/9630000051854,สืบค้นเมื่อ 22 ธันวาคม 2564.

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. (2563). โรงเรียนและนักเรียนมีความพร้อมเพียงใดกับการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์: ข้อค้นพบจาก PISA,สืบค้นจาก https://pisathailand.ipst.ac.th/issue-2020-51 สืบค้นเมื่อ 21 พฤศจิกายน 2564.

สำนักเลขาธิการสภาการศึกษา. (2548). แนวทางจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ. กรุงเทพมหานคร: ครุสภา ลาดพร้าว.

โอภาส พุทธเจริญ. (2564). เกาะติดสถานการณ์ ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่: แนวทางการดูแลผู้ป่วยและการป้องกันตนเอง,สืบค้นจาก https://www.chula.ac.th/cuinside/26952,สืบค้นเมื่อ 20 พฤศจิกายน 2564.

Sanook Campus. (2564). ปัญหาการเรียนออนไลน์,สืบค้นจาก https://www.sanook.com/campus/1400603/, สืบค้นเมื่อ 22 พฤศจิกายน 2564.

UNESCO. Education response,สืบค้นจาก https://en.unesco.org/covid19/education response, สืบค้นเมื่อ, 22 พฤศจิกายน 2564.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-06-27