การยกระดับองค์กรภาครัฐสู่ความเป็นรัฐบาลดิจิทัล

องค์กร; ภาครัฐ; รัฐบาลดิจิทัล

ผู้แต่ง

  • silawat chaiwong -

คำสำคัญ:

Upgrading, government organizations, dingital government.

บทคัดย่อ

The purpose of this article is to present an organizational transformation towards Digital government is a form of digital technology, be used as a tool for government administration and public service by improving the management and integration of government information and working to be consistent and linked together in a secured and good governance. To increase efficiency and facilitate public service disclose government information to the public and create participation of all sectors. Transforming the public sector into digital government is one of the government's key strategies to increase the country's economic competitiveness.

Due to public administration, which is an important engine to raise the level of national administration and providing public services with digital technology to make the operation transparent efficient and effective which will make the Thai government progress to catch up with the world and can compete in the modern world making communication between the people and the people and the public and the government possible more quickly.

It also increases the opportunity for the public to participate in defining and reflecting the demand for government services, including monitoring the work of the government to ensure transparency, so that the government's manpower is aware of the urgent need to change the context. Forms and methods of working in the public sector to be ready on both sides "Mindset" (Mindset) and "Skill" (Skill).  Transforming to Digital Government reduce redundancy and increase the efficiency of sharing digital technology resources and services. It is upgrading government organizations to become digital governments.

References

กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนการประชาสัมพันธ์ สำนักโฆษก. (2559). นายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเตรียมการด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจดิจิทัลและสังคม ครั้งที่ 1/2559. สืบค้นจาก http://www.thaigov.go.th/index.php/governmentth1/item/99971-id99971, สืบค้นเมื่อ 22 พฤศจิกายน 2565

ราชกิจจานุเบกษา. (2562). พระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล

พ.ศ. 2562.สืบค้นจาก:https://www.dga.or.th/wp-content/uploads/2021/02/5.pdf,

สืบค้นเมื่อ 20 พฤศจิกายน 2565.

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร. (2561). เอกสารโครงการสำนักงานปลัด สำนักนายกรัฐมนตรียุคดิจิทัล (Digital OPM). กรุงเทพมหานคร : สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี.

สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. (2560). แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของ ประเทศไทย พ.ศ. 2560-2564. (2560). กรุงเทพฯ: ส่วนนโยบายรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ฝ่าย นโยบายและยุทธศาสตร์สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน).

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน. (2565) สาระสำคัญของแนวทางการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ พ.ศ. 2563 – 2565. สืบค้นจาก https://www.ocsc.go.th/civilservice, สืบค้นเมื่อ 22 พฤศจิกายน 2565.

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา. (2561). รัฐบาลดิจิทัล. สืบค้นจากhttps://www.krisdika.go.th/web/psdgksdk/governmentdigital, สืบค้นเมื่อ 24 พฤศจิกายน 2565.

Bedi, K., Singh, P. J., & Srivastava, S. (2001). Government @ net: new

governance opportunities for India. New Delhi: Sage Publications.

European Commission (E.C.). (2017). The Digital Economy & Society Index (DESI).

Retrieved from https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/digital-economy-and-societyindex-desi-2017, Accessed on 22nd November 2022

Gartner, 2016, Mark Williams, Clementine Valayer, Digital Government

Benchmark, Study on Digital Government Transformation, Final Report, ISA2 action 2016.10: ELISE, European Location Interoperability Solutions for e-Government,European Commission

Marcus, B. (2015). Digital literacy and e-skills: participation in the digital economy.

Melbourne: Innovation & Business Skills Australia.

United Nations Public Administration Network. (2022). Electronic and mobile

government. Retrieved from https://publicadministration.

un.org/ publications/content/unpan.html, Accessed on 22nd November 2022

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2023-06-21