การจัดการเรียนรายวิชาพื้นฐานของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร

ผู้แต่ง

  • สมจันทร์ ศรีปรัชยานนท์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย -

คำสำคัญ:

การจัดการเรียนรู้, รายวิชาพื้นฐาน, โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี

บทคัดย่อ

การวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษากระบวนการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร 2) เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรายวิชาพื้นฐานของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร และ 3) เพื่อเสนอรูปแบบการจัดการเรียนบาลีเชิงบูรณการกับรายวิชาพื้นฐานของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพโดยการศึกษาเอกสารและเครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ การสัมภาษณ์เชิงลึกแบบเจาะจงกลุ่มผู้ให้ 26 คน แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ด้วยวิธีแบบเจาะจง และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเนื้อหาเชิงพรรณนา

ผลการวิจัยพบว่า  1) กระบวนการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี มีอยู่ 5 ขั้นตอน คือ (1) การประชาสัมพันธ์ (2) การบรรพชาเด็ก (3) การวางแผนการจัดการเรียนรู้ (4) การปฐมนิเทศ และ (5) การเตรียมตัวก่อนสอบไล่บาลีสนามหลวง  

2) การพัฒนาการจัดการเรียนรายวิชาพื้นฐานของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร มีปัจจัยสำคัญ 5 อย่าง ได้แก่ (1) สภาพสถานศึกษา (2) การจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการเรียนบาลี (3) การใช้ IT เข้ามาช่วยเพิ่มทักษะการเรียน (4) การเชื่อมโยงความรู้ผ่านระบบออนไลน์ และ (5) การวัดและประเมินผลด้านเนื้อหาที่ทำให้นักเรียนรู้รอบทั้งทางโลกและทางธรรม

3) รูปแบบการจัดการเรียนบาลีเชิงบูรณการกับรายวิชาพื้นฐานของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร จำแนกออกได้ 3 รูปแบบ ดังนี้ (1) รูปแบบการเรียนระบบปกติ คือ หลักสูตรปกติและหลักสูตรบล็อกคอร์ส  (2) รูปแบบการเรียนแบบการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และ (3) รูปแบบการเรียนแบบเทียบประสบการณ์ องค์ความรู้จากการวิจัย ได้แก่ ปัจจัยด้านการบริหาร ปัจจัยด้านการพัฒนาหลักสูตร และปัจจัยทางด้านรูปแบบการเรียน  เพื่อให้พระสงฆ์ได้ความรู้ทั้งทางโลกและทางธรรมที่เหมาะสมกับสังคมยุคใหม่

Author Biography

สมจันทร์ ศรีปรัชยานนท์, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

-

References

กรมการศาสนา. (2541). การพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี. กรุงเทพ ฯ : กรมการศาสนา, หน้า 2

ประเวช เวชชะ. (2561). การจัดการเรียนรู้กลุ่มวิชาชีพครูเพื่อพัฒนาทักษะในศตรวรรษที่ 21 ของคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย. เชียงราย: คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย, หน้า 319

ปุณณิฐฐา มาเชค. (2562). การใช้เทคโนโลยีทางการศึกษาเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพในยุค 4.0 ศตวรรษที่ 21. วารสารศึกษาศาสตร์ มมร, ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม, หน้า 41 – 52.

พรพล พอนอ่วม วราภรณ์ ไทยมา และชารี มณีศรี. (2562). การจัดการศึกษาโดยครอบครัวโดยใช้ทรัพยากรการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์. วารสารสหวิทยาการวิจัย ฉบับบัณฑิตศึกษา, ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม, หน้า 311 - 320.

พระเทพเวที. (2538). พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม. พิมพ์ครั้งที่ 8. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, หน้า 261.

พระธรรมปัญญาภรณ์. (2549). ประวัติความเป็นมาของสำนักเรียนวัดปากน้ำ พุทธศักราช 2549. กรุงเทพฯ : หจก. สตาร์กรุ๊ป, หน้า 251.

พระมหากันตินันท์ เฮงสกุล. (2564). การบริหารการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีของคณะสงฆ์จังหวัดสมุทรสงคราม. วารสารนวัตกรรมการศึกษาและการวิจัย, ปีที่ 5 ฉบับที่ 3 ประจำเดือนกันยายน – ธันวาคม, หน้า 719 - 728.

พระมหาสมาน ธมฺมวชิโร. (2561). แนวทางการพัฒนาสำนักเรียนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม-บาลี: กรณีศึกษาสำนักเรียนวัดอาวุธวิกสิตาราม. วิทยานิพพนธ์ปริญญา พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

พระมหาสุธรรม สุรตโน (แก้วเคน). (2560). แนวทางการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีสู่ความเป็นเลิศ. วารสารอนัมนิกาย, ปีที่ 1 ฉบับที่1 ประจำเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม, หน้า 35 - 47.

พระมหาสุพิชฐพล ชิตวิริโย (เชื้อกุล) พระฮอนด้า วาทสทฺโท และพระครูปลัดบุญช่วย โชติวํโส. (2565). การบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศตามหลักอิทธิบาท 4 ของผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดขอนแก่น. วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์, ปีที่ 10 ฉบับที่ 3 ประจำเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม, หน้า 1031 - 1046.

พระราชวรมุนี. (2540). การศึกษาของคณะสงฆ์ ปัญหาที่รอทางออก. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์การศาสนา, หน้า 57.

พระวิสิทธิ์ ฐิตวสิทฺโธ และคณะ. (2561). การศึกษารูปแบบการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาที่ตอบสนองต่อชุมชนและสืบทอดบุคลากรทางพุทธศาสนา. วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง, ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 ประจำเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม, หน้า 14 - 25.

นางวรวรรณี วัฒนศิริ.(2566, 26 มกราคม). สัมภาณ์โดย พระอุดมปริยัติ[การบันทึกเสียง]. ผู้อำนวยการโรงเรียนโกสัมพีวิทยา อำเภอโกสัมพี จังหวัดกำแพงเพชร.

ราชกิจจานุเบกษา. (2565). เล่ม 139 ตอนพิเศษ 91 ง, 20 เมษายน

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2023-06-21