แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ผ่านภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงการจัดการความรู้ และพฤติกรรมสร้างสรรค์นวัตกรรม

ผู้แต่ง

  • Jittriwan Wutthipanyaisakun -

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์การวิจัยเพื่อศึกษาแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ผ่านภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง การจัดการความรู้ และพฤติกรรมสร้างสรรค์นวัตกรรม เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้วิธีศึกษาจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง และการสนทนากลุ่ม โดยมีผู้เชี่ยวชาญได้แก่ รองผู้ว่าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 8 กลุ่มสายงาน และนิติกร 1 คน จำนวน 9 คน วิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา (Content analysis) และ วิเคราะห์ส่วนประกอบ (Component analysis) และตรวจสอบข้อมูลด้วยวิธีสามเส้า (Triangulation method) ผลการวิจัยพบว่า 1) ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง ผู้นำการเปลี่ยนแปลงมีผลต่อประสิทธิภาพขององค์การ ผู้บริหารจะต้องพัฒนาตนเองเพื่อให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีต่าง ๆ ของสังคมโลก ซึ่งส่งผลให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต้องปรับเปลี่ยนวิธีการในการทำงาน 2) การจัดการความรู้ จะต้องสามารถปรับเปลี่ยนความรู้ให้อยู่ในรูปแบบของทุนปัญญา (Intellectual Capital) โดยมีการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างบุคคลและการเผยแพร่กระจายความรู้อย่างกว้างขวาง และ 3) พฤติกรรมการสร้างสรรค์นวัตกรรม เป็นนวัตกรรมในการทำงานที่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับบริบทและปัจจัยความแตกต่างในแต่ละบุคคล รวมถึงการรับรู้การสนับสนุนขององค์กรในการสร้างสรรค์นวัตกรรมและความสัมพันธ์ของผู้บริหาร       

       

References

กาญจนา คลายใจ และวันเพ็ญ เจริญตระกูลปีติ. (2565). ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกผู้ให้บริการในการขนส่งโลจิสติกส์ ของผู้ประกอบการธุรกิจอาหารแปรรูปทางการเกษตร ในเขตอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่. วารสารสันติสุขปริทรรศน์, ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม, หน้า 13 - 22

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย. (2564). รายงานประจำป 2564. สืบค้นจาก : ttps://www.egat.co.th/ home/wp-content/uploads/2022/04/EGAT-Annual-2021_2022-04-25.pdf, สืบค้นเมื่อ 11 ธันวาคม 2565.

เกษสุดา บูรณศักดิ์สถิตย์ และชวนชื่น อัคคะวณิชชา. (2560). พฤติกรรมสร้างสรรค์นวัตกรรมของพนักงานสายสนับสนุนวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏ กลุ่มรัตนโกสินทร์. วารสารมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปศาสตร์, ปีที่ 12 ฉบับที่ 6 ประจำเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม, หน้า 138 – 152.

งานนโยบายและพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล. (2565). การจัดการความรู้ (KM). สืบค้นจาก

https://quality.sc.mahidol.ac.th/plan_and_policy/km/, สืบค้นเมื่อ 11 ธันวาคม 2565.

จุฑามาศ อินตรา. (2564). การจัดการความรู้ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการในหน่วยงานสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม. วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา,ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 ประจำเดือนเมษายน-มิถุนายน, หน้า 275 – 286.

เดือนนภา เสนแก้ว. (2564). วัฒนธรรมทางการเมืองของชนชั้นนำระดับท้องถิ่นไทย. จากมุมมองทฤษฎีชนชั้นนำ. วารสารสังคมศาสตร์และศาสตร์ร่วมสมัย, ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม, หน้า 50 – 67

ปัทมา ศรีมณ. (2562). ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการสร้างสรรค์นวัตกรรมระดับบุคคล : กรณีศึกษาพนักงานสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตหาดใหญ่). สารนิพนธ์ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์, บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, หน้า 45–48

ปัญญา ธีระวิทยเลิศ. (2559). เทคนิคการสนทนากลุ่ม (Focus Group) ที่มีประสิทธิภาพ. วารสารสถาบันวิจัยญาณสังวร, ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม, หน้า 284 – 289.

ปาณิศา แสงสุวรรณ, นริศรา พฤทธิ์ธนาพงษ์, เนธิรินทร์ ปัญญาดี, สิลารัต,อิสภาโร, วิชาญ พันธุ์เจริญ, ณัชชา จินาเพ็ญ, กรวิทย์ เกาะกลาง, ศิริพร เพ็งจันทร์. (2565). บทบาทของผู้นำชุมชนต่อการรับมือวิกฤติโครคระบาด COVID-19 กรณีศึกษาตำบลทุ่งคาโงก อำเภอเมือง จังหวัดพังงา. วารสารสังคมศาสตร์และศาสตร์ร่วมสมัย. ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม, หน้า 13-28

ภาวิณี ดีสุขและคณะ. (2558). การจัดการความรู้กับประสิทธิภาพการ ปฏิบัติงานของครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสระบุรี. วารสารวิจัยราชภัฏกรุงเก่า, ปีที่ 2 ฉบับที่ 3 ประจำเดือนกันยายน, หน้า 17-23.

วินิจ ผาเจริญ, สุริยจรัส เตชะตันมีนสกุล, สถาพร แสงสุโพธิ์ และนนท์ น้าประทานสุข. (2565). บทบาทผู้นำชุมชนท้องถิ่นในการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนบ้านโป่งกุ่ม ตำบลป่าเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่. วารสารสันติสุขปริทรรศน์, ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม, หน้า 1-12

สิทธิชัย สุขราชกิจ และ ปิยะนาถ บุญมีพิพิธ. (2563). ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารที่สงผลต่อการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9. วารสารวิชาการสถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ, ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม, หน้า 459 – 472.

เอื้อมพร หลินเจริญ. (2555). เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ. วารสารการวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ปีที่ 17 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนกรกฎาคม, หน้า 17 – 29.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2023-06-21