Contact

กองบรรณาธิการวารสารวิชาการสถาปัตยกรรมศาสตร์
ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 0-2218-4308

Principal Contact

ปารณ ชาตกุล
Faculty of Architecture, Chulalongkorn University
Phone 0897441749

Support Contact

ฤทัย รุ่งโรจน์รัตนากร
Phone 662 218 4308