Contact

กองบรรณาธิการวารสารวิชาการสถาปัตยกรรมศาสตร์
ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 0-2218-4320 โทรสาร 0-2218-4348

Principal Contact

พีรศรี โพวาทอง
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Phone 662 218 4320

Support Contact

ณัฐฐ์ฐานุช อินสอนต์
Phone 662 218 4320