บรรณาธิการ 

 

 

 

     พีรศรี โพวาทอง

     povatong@gmail.com

            

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ผู้ช่วยบรรณาธิการ 

 

 

 

     วาริชา วงศ์พยัต

     waricha.arch@gmail.com

            

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

กองบรรณาธิการ

 

 

 

     พรพรหม  แม้นนนทรัตน์

     npornprom@gmail.com

 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

     กุลธิดา  เตชวรสินสกุล

     tkulthida@gmail.com

 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

     คมกริช  ธนะเพทย์

     thanapet@yahoo.com

 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

     รุจิโรจน์  อนามบุตร

     rujianam@gmail.com

 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

 มหาวิทยาลัยศิลปากร

     ชนิกานต์  ยิ้มประยูร

     mookku@gmail.com

 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

     พิมลมาศ  วรรณคนาพล

     pimonmart@gmail.com

 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง

 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

     วสุ  โปษยะนันทน์

     vasuposh@yahoo.com

 

สำนักสถาปัตยกรรม

 กรมศิลปากร 

     ศิริวรรณ ศิลาพัชรนันท์

     Siriwan.s@chula.ac.th

 

ข้าราชการเกษียณอายุ

     อังสนา บุณโยภาส

     angsana@gmail.com

 

ข้าราชการเกษียณอายุ