กระบวนการพิจารณาบทความ (Review Process)

 

บทความที่ส่งเข้ามาเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการสถาปัตยกรรมศาสตร์จะต้องผ่านกระบวนการประเมินคุณภาพ โดยผู้ประเมินบทความซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาความเชี่ยวชาญจำนวน 2 ท่าน ในแบบ Double-blind peer review ซึ่งใช้ระยะเวลาในการพิจารณาประมาณ 30 วัน และมีผลการประเมินแบ่งออกเป็น 4 ประเภท ดังนี้

  • บทความที่รับตีพิมพ์โดยไม่มีการแก้ไข
  • บทความที่รับตีพิมพ์หลังมีการแก้ไขเล็กน้อย
  • บทความที่รับตีพิมพ์หลังมีการแก้ไขมาก
  • บทความที่ถูกปฏิเสธการตีพิมพ์

 

ข้อคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิจะถูกส่งให้ผู้นิพนธ์ในกรณีที่มีคำร้องและในกรณีที่บทความต้องการการแก้ไข เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงคุณภาพของบทความ ทั้งนี้ผู้นิพนธ์จะต้องรับผิดชอบในการดำเนินการแก้ไขบทความจนกว่าจะผ่านความเห็นชอบจากผู้ทรงคุณวุฒิ

 

ในกรณีเกิดข้อพิพาทระหว่างผู้นิพนธ์และผู้ประเมินบทความ กองบรรณาธิการจะมีการประชุมเพื่อปรึกษาหารือ โดยบรรณาธิการจะเป็นผู้มีอำนาจสูงสุดในการพิจารณาตัดสิน

 

เมื่อบทความพร้อมที่จะตีพิมพ์เผยแพร่ กองบรรณาธิการจะส่งจดหมายตอบรับเพื่อแจ้งสถานะการตีพิมพ์ให้ผู้นิพนธ์ทราบ ภายหลังจากบทความผ่านการประเมินแล้วไม่เกิน 30 วัน 

บทความที่ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว หากมีการขอยกเลิกการตีพิมพ์โดยผู้นิพนธ์ ผู้นิพนธ์จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบการชำระค่าตอบแทนให้กับผู้ทรงคุณวุฒิตามหลักฐานการเบิกจ่ายที่เกิดขึ้นจริง