ผู้แต่งสามารถดาวน์โหลดเอกสารที่จำเป็นต่าง ๆ ได้จากที่นี่

1. ใบแจ้งความจำนงเสนอผลงานวิชาการ

2. การเสนอบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการสถาปัตยกรรมศาสตร์ เกณฑ์การพิจารณา และแนวทางการเขียนบทความ

3. Template การเขียนบทความ

4. เกณฑ์การเขียนรายการอ้างอิงและบรรณานุกรม