วารสารวิชาการสถาปัตยกรรมศาสตร์ (Academic Journal of Architecture : AJA)
วารสารวิชาการสถาปัตยกรรมศาสตร์ (AJA) เป็นวารสารในฐานข้อมูล TCI ที่บริหารจัดการโดยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เผยแพร่บทความทางวิชาการในหลากหลายรูปแบบ ได้แก่ บทความวิจัย บทความวิชาการ บทความปริทัศน์ บทความวิจารณ์ บทความแปล บทความสรุปผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น ในหลากหลายศาสตร์ที่มีความเกี่ยวข้องกับสถาปัตยกรรม โดยเผยแพร่ในรูปแบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์ ISSN 2651-1665
AJA เปิดรับบทความตลอดปี สามารถออกเอกสารตอบรับหลังจากผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 3 ท่านในรูปแบบ Double-blind peer review ได้ทันที และมีกำหนดการเผยแพร่ปีละ 2 ฉบับในเดือนมิถุนายน และเดือนธันวาคมของทุกปี
ผู้สนใจสามารถส่งต้นฉบับบทความได้ที่ https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJA/index
ติดต่อสอบถาม: 0897441749 หรือ aja.chula@gmail.com