ขั้นตอนการส่งบทความ

ผู้แต่งจำเป็นต้องกรอกใบแจ้งความจำนงเสนอผลงานวิชาการ ซึ่งต้องจัดส่งมาพร้อมบทความฉบับสมบูรณ์ ผ่านทางเว็บไซต์ https://www.tci-thaijo.org/index.php/aja

ดาวน์โหลดใบแจ้งความจำนงเสนอผลงานวิชาการได้ที่นี่

แนวทางการเขียนบทความ

1.  ข้อกำหนดทั่วไป

เป็นบทความภาษาไทยที่มีการแบ่งส่วนประกอบของบทความ ให้เห็นอย่างชัดเจนด้วยหัวเรื่อง โดยไม่มีการใส่ตัวเลข ตั้งแต่ บทนำ เนื้อความ จนถึงบทสรุป และมีการจัดเรียงเลขหน้าตามลำดับ โดยใช้แบบตัวอักษร TH Sarabun New หน้าแรกของบทความประกอบด้วย ชื่อบทความ ชื่อผู้แต่ง สถาบัน อีเมล์ติดต่อ บทคัดย่อ และคำสำคัญ  และหน้าที่ 2 ของบทความต้องประกอบด้วยข้อมูลเช่นเดียวกันกับหน้าแรก แต่เป็นภาษาอังกฤษ  หลังจากนั้นจะเป็นส่วนของเนื้อความ ซึ่งทั้งหมดจะต้องจัดให้อยู่ในรูปแบบคอลัมน์เดี่ยว โดยตั้งระยะขอบการพิมพ์  กั้นหน้า 1.5 นิ้ว  กั้นหลัง 1 นิ้ว  เว้นขอบบน 1.5 นิ้ว เว้นขอบล่าง 1 นิ้ว และมีการจัดตัวอักษรให้เรียบร้อย ไม่มีคำที่สะกดผิด  โดยมีจำนวนหน้ารวมกันทั้งหมดไม่เกิน 15 หน้า กระดาษ A4

2.  ชื่อเรื่องหลัก กำหนดให้ชื่อเรื่องหลักใช้ตัวอักษร ขนาด 18 ตัวเข้ม จัดวางชิดขอบขวา และชื่อเรื่องหลักที่เป็นภาษาอังกฤษ กำหนดให้ใช้ตัวพิมพ์ใหญ่ที่ตัวอักษรแรกของคำนาม คำกริยา คำขยาย โดยเว้นบรรทัด 1 บรรทัดจากชื่อเรื่องหลัก

3.  ชื่อผู้แต่ง สถาบัน และ อีเมล์ กำหนดให้ชื่อผู้แต่ง สถาบัน และอีเมล์ อยู่ในตำแหน่งชิดขอบขวาใต้ชื่อบทความ โดยชื่อให้ใช้ตัวอักษร ขนาด 16  ตัวหนาและตัวเอียง  ส่วนสถาบันให้ใช้เป็นตัวอักษรขนาด 16 ตัวเอียง เช่นเดียวกับอีเมล์   ในกรณีที่มีผู้แต่งหลายคนจากหลายสถาบัน     ให้ใส่ชื่อสถาบันอยู่ใต้ชื่อของผู้แต่งแต่ละท่าน โดยมีอีเมล์อยู่ใต้ชื่อสถาบัน

4.  บทคัดย่อ หัวเรื่องของ บทคัดย่อ ให้ใช้ตัวอักษรขนาด  16  ตัวหนา  โดยเนื้อหาของบทคัดย่อจะต้องใช้อักษร ขนาด 14 เว้นบรรทัดเดียว และกำหนดให้เว้นบรรทัด 1 บรรทัดระหว่างหัวเรื่องและเนื้อหาบทคัดย่อ และ มีความยาวไม่เกิน 200 คำ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

5.  คำสำคัญ หัวเรื่องให้ใช้เป็นตัวอักษรขนาด 14 ตัวหนา แล้วตามด้วยคำสำคัญที่เป็นอักษรขนาด 14 ตัวปกติ และมีจำนวนคำสำคัญ ไม่เกิน 5 คำ โดยให้ใส่เครื่องหมาย ( , ) เฉพาะคำสำคัญที่เป็นบทคัดย่อภาษาอังกฤษเท่านั้น

6.  หัวเรื่อง มีข้อกำหนดดังนี้

6.1 หัวเรื่องลำดับที่ 1 เช่น บทนำ บทสรุป บรรณานุกรม กำหนดให้ใช้ตัวอักษร ขนาด 16 ตัวหนา ชิดขอบซ้าย และเว้น  1 บรรทัดหลังจากหัวเรื่อง

6.2 หัวเรื่องลำดับที่ 2 กำหนดให้ใช้ตัวอักษรขนาด 14 ตัวเข้ม ชิดขอบซ้ายโดยเว้น  1 บรรทัดหลังจากหัวเรื่อง

6.3 หัวเรื่องลำดับที่ 3 ไม่แนะนำให้ใช้ยกเว้นในกรณีจำเป็น  ในกรณีนี้กำหนดให้ใช้ตัวอักษร ขนาด 14 ตัวหนา ชิดขอบซ้าย เว้น  1 บรรทัดตามด้วยเนื้อความในบรรทัดเดียวกัน

7.  เนื้อเรื่อง ที่อยู่ภายใต้หัวเรื่องทุกลำดับให้ใช้ตัวอักษรขนาด 14  ตัวปกติ เว้นบรรทัดเดียว โดยจัดตัวอักษรให้ชิดหน้าและหลัง และเว้นบรรทัดระหว่างย่อหน้า

8.  ภาพและตาราง รูปภาพ รูปเขียน แบบ แผนที่ หรือไดอะแกรม ให้คำว่า ภาพ ทั้งหมด หัวเรื่องของภาพ หรือตารางเป็นตัวอักษรขนาด 12 ตัวหนาและตัวเอียง และให้ใช้คำว่า ภาพที่ 1 ตารางที่ 1 โดยให้ใช้ตัวเลขเดี่ยว ตามด้วยชื่อหรือคำบรรยายของภาพ หรือตาราง โดยให้ใช้ตัวอักษรขนาด 12 ตัวเอียง ปกติ และมีความยาวมากที่สุดได้ไม่เกิน 2 บรรทัด โดยกำหนดให้ชื่อภาพอยู่ใต้ภาพ และชื่อตารางให้อยู่เหนือตาราง ในกรณีที่ต้องมีการอ้างอิงที่มาของภาพให้ใส่ที่มาใต้ชื่อภาพ และใส่ที่มาของตารางใต้ตาราง เป็นตัวอักษรขนาด 10 ตัวเอียง

        เนื่องจากวารสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์รับบทความที่ประกอบด้วยภาพและตารางใน รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์  กำหนดรูปแบบให้เป็น TIFF และ JPEG ที่มีความละเอียดของรูปภาพและตาราง ไม่ต่ำกว่า 5 เมกกะไบต์  และสามารถตีพิมพ์เป็นภาพขาว-ดำได้โดยผู้อ่านยังคงสามารถเข้าใจภาพได้  หากภาพและตารางใดในบทความที่ไม่ชัดเจน กราฟิคเบลอ ตัวหนังสือในภาพไม่สามารถอ่านออกอาจถูกกองบรรณาธิการตัดภาพนั้นออกได้  รูปภาพและตารางที่นำมาใช้ในบทความต้องมีการอ้างอิงถึงในเนื้อหาด้วย และ มีขนาดของภาพที่เหมาะสม สามารถพิมพ์อยู่ในรูปแบบคอลัมน์เดี่ยวกว้างไม่เกิน 13 เซนติเมตร หรือ ครึ่งคอลัมน์ ขนาด 6.5 เซนติเมตร ยกเว้นภาพที่เป็นแผนที่อาจจะมีขนาดใหญ่กว่านี้ได้  จำนวนภาพในบทความควรพิจารณาให้มีเท่าที่จำเป็น เนื่องจากจำนวนหน้าของบทความทั้งหมดต้องไม่เกิน 15 หน้า

9.  การใช้คำภาษาอังกฤษ เนื่องจากเป็นวารสารวิชาการภาษาไทย จึงควรใช้คำภาษาอังกฤษเฉพาะที่จำเป็น ในกรณีที่เป็นชื่อคน ชื่อสิ่งของ ชื่อเมือง ชื่อประเทศ ให้ใช้ทับศัพท์เป็นภาษาไทย รวมถึงให้ใช้คำทับศัพท์ตามหลักการปริวรรตของราชบัณฑิตยสถาน สำหรับคำที่เมื่อแปลเป็นภาษาไทยแล้วอาจทำให้ความหมายผิดไป โดยไม่ต้องมีวงเล็บคำภาษาอังกฤษ   หากจำเป็นต้องใส่วงเล็บคำภาษาอังกฤษให้ใส่เมื่อกล่าวถึงครั้งแรกได้ครั้งเดียว และคำที่มีความหมายทั่วไปๆ ที่สามารถแปลเป็นภาษาไทยได้ ไม่ต้องใส่วงเล็บคำภาษาอังกฤษ  การแปลศัพท์เป็นภาษาไทยให้ใช้คำนั้นๆ อย่างสม่ำเสมอทั้งบทความ เพื่อไม่ให้ผู้อ่านสับสน  ทั้งนี้สามารถใส่วงเล็บภาษาอังกฤษได้สำหรับศัพท์เทคนิค  ศัพท์เฉพาะ  หรือคำที่เมื่อใช้ภาษาไทยแล้วมีความหมายที่เข้าใจยาก ไม่ชัดเจน  อนึ่ง การใส่วงเล็บคำภาษาอังกฤษ  หากเป็นชื่อเฉพาะ หรือ ศัพท์เทคนิค ให้ใช้อักษรแรกเป็นตัวใหญ่ และตามด้วยตัวพิมพ์เล็ก หากเป็นคำทั่วไปๆ ให้ใช้ตัวพิมพ์เล็ก  โดยใช้แบบตัวอักษร TH Sarabun New  ขนาด 14 ตัวปกติ

10.  บรรณานุกรม กำหนดให้ใช้ตัวอักษร TH Sarabun New  ขนาด 14 ตัวปกติ  โดยอ้างอิงตามเกณฑ์การเขียนรายการอ้างอิงและบรรณานุกรม สำหรับบทความที่จะตีพิมพ์ในวารสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ข้างล่างนี้

11.  การอ้างอิง ในส่วนของเนื้อเรื่องอ้างอิงโดยใช้นาม ปี โดยใส่วงเล็บชื่อ แล้วตามด้วย ปี ด้วยอักษรขนาด 14 ตัวปกติ ในกรณีที่ใช้ต้องใส่ footnote ให้ใช้ตัวเลขอักษรโรมันของ TH Sarabun New  ขนาด 10 ตัวปกติ และให้โน้ตอยู่ด้านล่างใน หน้าเดียว โดยความยาวของโน้ต ทั้งหมดต้องไม่เกิน 4 บรรทัด   

12.  การแก้ไข บทความใดก็ตามที่ไม่ตรงตามแนวทางการเขียนข้างต้นจะถูกส่งกลับเพื่อการแก้ไขให้ถูกต้องก่อนกระบวนการพิจารณาและกระบวนการจัดพิมพ์ หากแก้ไขไม่ทันตามเวลาที่กำหนดอาจจะไม่สามารถลงตีพิมพ์ได้ในเล่มนั้นๆ

13.  จำนวนหน้าบทความ ให้มีความยาวรวมทั้งหมดแล้วต้องไม่เกิน 15 หน้า กระดาษ A 4

ผู้แต่งสามารถดาวน์โหลดการเสนอบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการสถาปัตยกรรมศาสตร์ เกณฑ์การพิจารณารับบทความ และแนวทางการเขียนบทความได้ที่นี่

ผู้แต่งสามารถดาวน์โหลด Template การเขียนบทความได้ที่นี่

ผู้แต่งสามารถดาวน์โหลดแนวทางการเขียนรายการอ้างอิงและบรรณานุกรมได้ที่นี่