Focus and Scope (นโยบายและขอบเขตการตีพิมพ์) : วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ คณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย และนักศึกษา ทั้งในและนอกสถาบัน มีวัตถุประสงค์ดังนี้

  1. เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานวิชาการและผลงานวิจัยพระพุทธศาสนา ปรัชญา ศึกษาศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ และสหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  2. เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความคิดเห็น เกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัยและความเจริญก้าวหน้าในการวิจัยทางพระพุทธศาสนา รวมทั้ง การประกันคุณภาพการศึกษา
  3. เพื่อส่งเสริมนวัตกรรมและนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป

 

Peer Review Process (กระบวนการพิจารณาบทความ) :

        บทความทุกบทความจะต้องผ่านการพิจารณาโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญ 2 ท่าน ที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และได้รับความเห็นชอบจากกองบรรณาธิการก่อนตีพิมพ์ โดยการพิจารณาบทความจะมีรูปแบบผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แต่งไม่ทราบชื่อกันและกัน (double-blind review)

 

Types of articles (ประเภทของบทความ)

       บทความวิจัย (Research Article)

       บทความวิชาการ (Academic Article)

       และหรือ บทวิจารณ์หนังสือ (Book Review)

 

Language (ภาษาที่รับตีพิมพ์)

      ภาษาไทย

      ภาษาอังกฤษ

 

Publication Frequency (กำหนดออก)

      วารสารตีพิมพ์ 2 ฉบับต่อปี

         ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน

         ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม

 

Publisher (เจ้าของวารสาร)

       มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด