Announcements

ประกาศ! ปิดปรับปรุงระบบ ThaiJO, TCI, ACI, Fasttrack ในวันจันทร์ที่ 1 มีนาคม 2564

2021-02-19

ประกาศ! การปิดปรับปรุงระบบ ThaiJO, TCI, ACI, Fasttrack เพื่ปรับปรุงประสอทธิภาพการทำงานของระบบ ในวันจันทร์ที่ 1 มีนาคม 2564 เวลา 11.00-15.30 น. ในช่วงวันและเวลาดังกล่าว จะไม่สามารถใช้งานได้