Focus and Scope

วารสาร อัล-ฮิกมะฮฺ เป็นวารสารที่ตีพิมพ์เพื่อเผยแพร่บทความวิชาการ (Article) บทความวิจัย (Research) มีวัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและงานวิจัย ในการเป็นสื่อส่งเสริมการสร้างองค์ความรู้ในสาขาวิชาสหวิทยาด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ เพื่อให้คณาจารย์ นักศึกษา และผู้ที่สนใจทั่วไป ได้มีความคิดสร้างสรรค์ด้านผลงานวิชาการและงานวิจัยสู่สังคม เพื่อเป็นสื่อกลางการนำเสนอสาระน่ารู้ด้านวิชาการต่างๆ แก่นักวิชาการและบุคคลทั่วไป บทความที่ได้ปรากฏในวารสารฉบับนี้ทุกบทความได้ผ่านการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิตรงตามสาขาวิชา (Peer Review) ซึ่งมีแขนงวิชาด้านต่างๆ อันได้แก่ การศึกษา และอิสลามานุวัตร มีเป้าหมายมุ่งพัฒนาเป็นวารสารที่มีมาตรฐานและคุณภาพการตีพิมพ์บทความ ตามเกณฑ์และข้อกำหนดของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) และเพื่อเป็นประโยชน์สู่สังคมต่อไปมีการเผยแพร่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (ISSN: 2730-3500)

Types of articles published

 • บทความวิจัย และบทความวิชาการ

Publication language 

 • ภาษาไทย,อังกฤษ, มลายู (รูมี/ยาวี), อาหรับ 

Peer Review Process

 • บทความที่รับพิจารณาตีพิมพ์ต้องผ่านการกลั่นกรองคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญ 3 ท่าน (Peer Review Process) ในรูปแบบผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แต่งไม่ทราบข้อมูลซึ่งกันและกัน (Double-blind peer review) และได้รับความเห็นชอบจากกองบรรณาธิการ

Publication Frequency

 • วารสารอัล-นูร พิมพ์ 2 ฉบับต่อปี

- ฉบับที่ 1 ประจำเดือน มกราคม-มิถุนายน

- ฉบับที่ 2 ประจำเดือน กรกฎาคม-ธันวาคม

 •  จำนวนบทความการตีพพมพ์ต่อฉบับ

           - 15-25 บทความ

Article processing charge (APC)

 • ค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์บทความ ดังนี้

ประเภทบทความ

บุคลากรภายใน

บุคลากรภายนอก

1. การตรวจประเมินคุณภาพบทความ  (ภาษาไทย)

2,500

3,000

 2. การตรวจประเมินคุณภาพบทความ (ภาษาต่างประเทศ)

 • ภาษาอังกฤษ
 • ภาษามลายู (อักษรรูมี และอักษรญาวี)
 • ภาษาอินโดนีเซีย
 • ภาษาอาหรับ

3,000

3,500

 3. การตีพิมพ์บทความ

500

500

 • การชำระค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์บทความ ดังนี้

- เมื่อบทความต้นฉบับได้รับการยอมรับให้สามารถเข้าสู่กระบวนการประเมินคุณภาพบทความโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review ) ผู้เขียนจะต้องทำการชำระค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์บทความตามรายการที่กำหนดภายใน 7 วัน

- เมื่อบทความต้นฉบับเข้าสู่กระบวนการประเมินคุณภาพบทความโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review ) ผู้เขียนไม่สามารถขอคืนค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์บทความได้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

 • ช่องทางการชำระค่าธรรม

   

Privacy Policy 

 • ชื่อและอีเมลผู้เขียนที่กรอกในเว็บไซต์วารสารนี้ใช้สำหรับกระบวนการพิจารณาบทความเพื่อตีพิมพ์เท่านั้น จะไม่มีการเผยแพร่เพื่อวัตถุประสงค์อื่นหรือบุคคลอื่น

Copyright notice 

 • บทความ ข้อมูล เนื้อหา รูปภาพ ฯลฯ ที่ได้รับการเผยแพร่ในวารสาร อัล-ฮิกมะฮฺ ถือเป็นลิขสิทธิ์ของวารสารมหาวิทยาลัยฟาฏอนี หากบุคคลหรือหน่วยงานใดต้องการนำทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อหรือกระทำการใด ๆ จะต้องได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากวารสาร อัล-ฮิกมะฮฺ ก่อน เท่านั้น

al-nur journal of Graduate School Fatoni University

วารสาร อัล-ฮิกมะฮฺ

Sources of Support

วารสาร อัล-ฮิกมะฮฺ

Journal History

ระบบวารสารออนไลน์ Thailand Journal Online หรือ ThaiJo