Announcements

ขอบเขตงาน เป็นวารสารวิชาการที่ครอบคลุมในสาขาวิชาสหวิทยาการด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ โดยนำเสนอในรูปแบบ

  1. บทความวิชาการ
  2. บทความวิจัย
  3. เวทีนำเสนอผลงานวิชาการ