บรรณาธิการ          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิสมาอีล ราโอบ            มหาวิทยาลัยฟาฏอนี

รองบรรณาธิการ    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิบรอเฮม สือแม            มหาวิทยาลัยฟาฏอนี

กองบรรณาธิการ 

รองศาสตราจารย์ ดร.เกษตรชัย และหีม             มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุสลัน อุทัย                    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาเดร์ สะอะ                  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุกรี หลังปูเต๊ะ               มหาวิทยาลัยฟาฏอนี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อะห์มัด ยี่สุนทรง           มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิดริส ดาราไก่               มหาวิทยาลัยฟาฏอนี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกสรี ลัดเลีย                 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จีระพันธ์ เดมะ                   มหาวิทยาลัยฟาฏอนี

อาจารย์ ดร.กัลยาณี เจริญช่างนุชมี                  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

อาจารย์ ดร.มูหามัดรูยานี บากา                       สำนักศึกษาธิการ ภาค 12    

Dato’ Assoc. Prof. Dr. Mohd. Rodi Usman     University 0f Science Malaysia (USM)      

Prof. Dr. Mohd Nasran Mohamad                   The National University of Malaysia (UKM)