วารสาร อัล-ฮิกมะฮฺ  เป็นวารสารที่ตีพิมพ์เพื่อเผยแพร่บทความวิชาการ (Article) บทความวิจัย (Research) ในแขนงวิชาสหาวิทยาด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มีวัตถุประสงค์

  1. เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและงานวิจัย
  2. เพื่อเป็นสื่อส่งเสริมการสร้างองค์ความรู้ในสาขาวิชาสหวิทยาการด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ คือ การศึกษา และ อิสลามานุวัตร โดยสนับสนุนให้คณาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป ได้มีความคิดสร้างสรรค์ด้านผลงานวิชาการและงานวิจัยสู่สังคม

Vol. 11 No. 22 (2021): AL-HIKMAN JOURNAL

Al-Hikmah Journal Vol.11 NO. 22(July-December) 2021

Published: 2021-12-21

The Internal Educational Quality Assurance of Small Private Schools under The Office of Private Education Pattani Province

ตัสนีม สะอะ; จรุณี เก้าเอี้ยน, เสาวนิตย์ ทวีสันทนีนุกูล

Virtues for teachers according to Buddhist principles

ธวัชศักย์ ตั้งปณิธานวัฒน์; ตูแวยูโซะ กูจิ

69-80

The Integrated Instruction on AL-Tafsir and Science by Using Multimediate Towards Leaning Achievement For Islamic Studies Stage Students, Year 1

นัจวา มามุ; อับดุลรอแม สุหลง, มูหำมัดสุใหมี เฮงยามา

91-100

The Development of Reading Daily Supplications Skill by Nasheed On al-Akhlak Subject for Primary School Students, Year 2

นูรีฮัล หะยะ; มูหำมัดสุใหมี เฮงยามา

113-126

The Result of Learning Management by Using Problem Based Learning ‎towards Prayer Practice Skills on Islamic Studies Subject for Secondary ‎School Students, Year 1‎

มูฮัมหมัดฟัรกีย์ อีแมดะซอ; มูหำมัดสุใหมี เฮงยามา, ยามีละห์ โต๊ะแม

187-201

The Development of Quranic Reading Skill by a Set of al-Quran with AC Model for Primary School Students, Year 1 Which Have a Condition of Hyperactivity

อาดีละห์ ดือราฮิง; ยามีละห์ โต๊ะแม, อับดุลรอแม สุหลง

319-331

The Development of Local Curriculum on Reading Khutbah for Secondary Islamic Studies Stage Students, Year 2

มาหมัดรูสลัน สลิมิง; อับดุลรอแม สุหลง, มูหำมัดสูใหมี เฮงยามา

371-386

View All Issues