วารสาร อัล-ฮิกมะฮฺ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี เป็นวารสารที่ตีพิมพ์เพื่อเผยแพร่บทความวิชาการ (Article) บทความวิจัย (Research) ในแขนงวิชาสหาวิทยาด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มีวัตถุประสงค์

  1. เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและงานวิจัย
  2. เพื่อเป็นสื่อส่งเสริมการสร้างองค์ความรู้ในสาขาวิชาสหวิทยาการด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ คือ การศึกษา และ อิสลามานุวัตร โดยสนับสนุนให้คณาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป ได้มีความคิดสร้างสรรค์ด้านผลงานวิชาการและงานวิจัยสู่สังคม

Vol. 9 No. 18 (2019): AL-HIKMAN JOURNAL OF FATONI UNIVERSITY

วารสาร อัล-ฮิกมะฮฺ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี

ประจำฉบับที่ 18 เดือน กรกฎาคม-ธันวาคม 2562

Published: 2019-12-16

ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการทำกำไรกับอัตราผลตอบแทน จากส่วนต่างราคาหุ้นของบริษัทในหมวดธุรกิจพาณิชย์ที่จดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ดวงใจ สิงห์ศักดิ์ตระกูล; นิรันดิ์เกียรติ ลิ่วคุณูปการ, 6852279, ฐานกุล กุฏิภักดี, 6852279, ศิษฏ์ธวัช มั่นเศรษฐวิทย์, 6852279

17-32

Development of Basic Science Skills Training Packages for Higher Education

นายเชิดตระกูล หอมจำปา; ศิริรัตน์ ศรีสะอาด, 6852279, นาตยา ปิลันธนานนท์, 6852279

33-43

Developing Professional Learning Community for Enhancing Achievement of Basic Education

สุภาภรณ์ คงคานนท์, 6852279; วีรวรรณ จงจิตร ศิริจิรกาล, 6852279, มนสิช สิทธิสมบูรณ์, 6852279

83-94

“เมียฝรั่ง” ในวรรณกรรมไทยหลังวิกฤตเศรษฐกิจ พ.ศ.2540

วรวรรณ บุญรัตน์; วิมลมาศ ปฤชากุล

119-129

Jama’ah Da’wah Tabligh in Cambodia

Sary Sles, 6852279; Rusdee Taher, 6852279

169-173

Communication in Popularity Building of Political Local Leaders

สิงห์ สิงห์ขจร, 6852279; สุภาภรณ์ ศรดี, 6852279, วิทยาธร ท่อแก้ว, 6852279, กานต์ บุญศิริ, 6852279

197-210

The Necessities in Developing of Halal Law in Thailand

หมัดอูเส็น หมัดหมัน, 6852279; มะรอนิง สาแลมิง, 6852279

211-223

Business Ethics: Management guideline for sustainable business

สรัญณี อุเส็นยาง, 6852279

225-235

View All Issues