วารสาร อัล-ฮิกมะฮฺ  เป็นวารสารที่ตีพิมพ์เพื่อเผยแพร่บทความวิชาการ (Article) บทความวิจัย (Research) ในแขนงวิชาสหาวิทยาด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มีวัตถุประสงค์

  1. เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและงานวิจัย
  2. เพื่อเป็นสื่อส่งเสริมการสร้างองค์ความรู้ในสาขาวิชาสหวิทยาการด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ คือ การศึกษา และ อิสลามานุวัตร โดยสนับสนุนให้คณาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป ได้มีความคิดสร้างสรรค์ด้านผลงานวิชาการและงานวิจัยสู่สังคม

Vol. 12 No. 23 (2022): Al-Hikmah Journal

Al-Hikmah Journal Vol.12 No.23 (January-June)2022

Published: 2022-08-31

The Creative Leadership of the School Administrators and the Competencies of Teachers under Pattani Primary Education Service Area Office 2

Nuttakit Boonkeng; จรุณี เก้าเอี้ยน, นิตยา เรืองแป้น, พิมพ์ปวีณ์ สุวรรณโณ

85-101

The Creative Leadership of School Administrators and Administration of Learning Process Development in Schools under Narathiwat Primary Educational Service Area Office 2

Suhairee Malipeng; นิตยา เรืองแป้น, จรุณี เก้าเอี้ยน, พิมพ์ปวีณ์ สุวรรณโณ

103-117

Academic Leadership and Internal Supervision of the School Administrators under the Office of the Private Education Commission, Pattani Province

wansulaiman waesulong; จรุณี เก้าเอี้ยน, นวรัตน์ ไวชมภู

241-253

View All Issues