โครงการศึกษาและพัฒนารูปแบบการจัดบริการสุขภาพที่เป็นมิตรกับเยาวชนภายใต้บริบทสังคมมุสลิม

Main Article Content

สุวิทย์ หมาดอะดำ, 6852279
มะแอน ราโอบ, 6852279

Abstract

This article aims to examine the youth’s basic information, study and develop the form of establishing a service center, and study the method of approaching the service of the target group and transfer service system of a youth-friendly health service center based on Muslim society context. Data collected from focus group of 48 youth from Meung District of Yala province. This inductive study was conducted by using specified representative sample.  The result found that the type of establishment of the center covers five aspects as follows. Firstly, human resources for the center should be clinical psychologists, academicians who integrating Islamic values and youth representatives. Secondly, the youth require informal and friendly service center located in Yala city. Thirdly, the public relations should be done through sign boards, journals and radio. Fourthly, service activity should cover advice various problems: education, health, peers, and academic activities. Fifthly, the service time is required official in-service time during 9 a.m. – 4 p.m. on working days and during 8.30 a.m. – 9 p.m. on weekends. The result of analyzing the transferring system indicates that the center needs to use strategy in creating network and system in transferring with three steps as follow; (1) developing youth network YPFS, (2) developing network from schools and colleges, (3) developing community network. 

Article Details

How to Cite
หมาดอะดำ ส., & ราโอบ ม. (2018). โครงการศึกษาและพัฒนารูปแบบการจัดบริการสุขภาพที่เป็นมิตรกับเยาวชนภายใต้บริบทสังคมมุสลิม. Al-HIKMAH Journal, 1(2), 69–78. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/HIKMAH/article/view/111939
Section
Research Article

References

จรรยา เศรษฐบุตร และคณะ. 2541. รายงานการสำรวจสภาวะ เยาวชนไทย พ.ศ. 2541. นครปฐม. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม. มหาวิทยาลัยมหิดล

จิราภรณ์ เทพหนู. 2546. การศึกษาพฤติกรรมการใช้สารเสพติดและการมีเพศสัมพันธ์ของวัยรุ่นในสถานศึกษาเขตเทศบาลเมืองพัทลุง. พัทลุง. มปท.

อัลมุนัจญิด, มุฮัมหมัด ศอลิศ. ม.ป.ป. อีหม่ามอ่อน อาการ สาเหตุและวิธีบำบัด. แปลโดย อบุล ลัยษ. ค้นเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2549. ใน http://www.majlis-ilmi.org/slam/modul.

ประเสริฐ วันแอเลาะ. 2544. บนเส้นทางที่เธอ (เยาวชน) แสวงหา. นิตยสารมุสลิมออนไลน์. ค้นเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2549. ใน http://www.thaiislamic.com/articlesshow.asp?kind=6&ID=61012

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 2533. พัฒนาการวัยรุ่นและการอบรม. กรุงเทพมหานคร. อรุณการพิมพ์

มุคต๊าร ชัยค์อุมัร. 2544. บทบาทการเป็นหนุ่มสาวแบบอิสลาม. นิตยสารมุสลิมออนไลน์. ค้นเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2544. ใน http://www.thaiislamic.com/articlesshow.asp?kind=6&ID=61012