บทบาทและอิทธิพลของอับดุลลอฮฺ อิบนุ สะบะอฺ ต่อคิดของชาวมุสลิมในอาณาจักรอิสลาม : บทเรียนสำหรับสังคมมุสลิมปัจจุบัน

Main Article Content

ฮามีดะห์ มาสาระกามา, 6852279

Abstract

This article aims at presenting the role and influences of ‘Abdulloh ibnu Saba’ on Muslims’mind in the Islamic State by studying his thought , point of views of Ahli Sunnah Wa-al-Jama‘ah,Tabi‘in and Shi‘ah,and also presenting lessons for the present Muslim society. This study is a documentary research. The findings showed that ‘Abdulloh ibnu Saba’was a Jewish, embraced Islam in the latter days of the reign of Kholifah ‘Uthman ibnu ‘Affan (r.d). He had a radically personality, multi-capacities in influencing on Muslims in the Islamic State.He created the disharmony among Muslims themselves that brought to assassinate Kholifah ‘Uthman ibnu ‘Affan (r.d), fired “the Camel War”, and propagated the thought by using a deviated policy: inviting to good deed and prohibiting from bad deed” to motivate Muslims’ minds who did not have strong faith. A lesson showed that Muslim can not avoid from the enemy of Islam, especially, Munafiq (hyphocrites). It suggests that a Muslim should  abide by Islamic teachings as norms in the life, have a strong  and firm faith, be cleaver, study deeply,  and keep  abreast with situations.

Article Details

How to Cite
มาสาระกามา ฮ. (2018). บทบาทและอิทธิพลของอับดุลลอฮฺ อิบนุ สะบะอฺ ต่อคิดของชาวมุสลิมในอาณาจักรอิสลาม : บทเรียนสำหรับสังคมมุสลิมปัจจุบัน. Al-HIKMAH Journal, 1(2), 79–90. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/HIKMAH/article/view/111941
Section
Academic Articles

References

มูนีร มูฮำหมัดและนาอีม บุญมาเลิศ. 2530. al-Islam wal ittijahat al -Munharipah.อิสลามกับ แนวความคิดบิดเบือน. กรุงเทพฯ : ชมรมศิษย์เก่าศาสนวิทยาสมาคมนักเรียนเก่าอาหรับประเทศไทย.ฮ.ศ.1419.

พระมหาคัมภีร์อัลกุรอานพร้อมความหมาย ภาษาไทย. ซาอุดีอาราเบีย : ศูนย์กษัตริย์ฟะฮัดเพื่อการพิมพ์อัลกุรอาน อัลมะดีนะฮ์ อัลมุเนาวะเราะฮฺ

อาลี ฮาลาบี.มปป. พจนานุกรมไทย-อาหรับ อาหรับ-ไทย. ปัตตานี : เบน ฮาลาบี เพรส

‘Abd al-Hafiz, ‘Abd al-Mun‘im. 1421/2001. Zahirah al-Khuruj ‘Ala al-Khulafa’ al-Rashidin. (H.11-40 / 661-632 M.). M.A. Thesis Faculty of Letter al- Sudan: al- Neelain University.

al-Bukhari, Abi ‘Abd Allah Muhammad ibn Isma‘il. 1417/1997. Sahih al-Bukhari. al-Riyad : Dar al-Salam li al-Nashr wa al-Tauzi‘.

al-Buwaiti, MuhammadSa‘id madhan.1412/1991. Fiqh al-Sirah al-Nabawiyah. Bairut Lubnan: Dar-alfikr.

al-Ghabban, Muhammad Ibn ‘Abdullah. 419/1999. Fitnah Maqtal ‘Uthman Ibn ‘Affan. Vol. 2 . al-Riyad : Maktabah al-‘Abikan.

al-Hamd, ‘Abd al-Qadir Shaibah. n.d. al-Adyan wa al-Firaq wa al- Mazahib al– Mu‘ãsarah. al-Sa‘üdiyah: Jami‘ah al-Madinah al-Munauwarah.

Ibn Amahzün, Muhammad. 1415/1994. Mawãqif al-Sahãbah fi al-Fitnah. Vol. 1,2. al-Riyad: Dar al-Tayyibah li al-Nashr wa al-Tawzï‘.

Ibn Kathir, Imam al-Din Isma‘il ibn ‘Umar. 1408/1988. al-Bidayah wa al-Nihayah.
Vol.7-8, Cairo : Dar al-Rayyan li al-urath.

Ibn Khaldun, ‘Abd al-Rahman.1413/1992.Tarikh Ibn Khaldun. Vol.2. Bairut Lubnan :Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah.

Ihsan Ilahi Zahir. 1404/1984. al-Shi‘ah wa al-Tashyi‘ Firq wa Tarikh. Bakistan : Idarah al-Tarjaman al-Sunnah.

Mahmud Shakir.1405/1985. Tarikh al-Khulafa’ al-Rashidun. Vol.3. Bairut Lubnan :al-Maktab al-Islami.

Mustafa ‘Abdurrahman.1975. Ringkassan Sejarah Khulafa’al-Rashidin. Malaysia: Pulau Pinang.

al-Tabari, Abi Ja‘far Muhammad ibn Jarir. 1407/1987, 1417/1997. Tarikh al-Umam wa al-Muluk. Vol. 2,3, 5,. Bairut Lubnan :Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah.

Tu‘aymah Sabir. 1404/1983. Dirasat fi al-Firaq. al-Riyad: Maktabah al-Ma‘arif.