กีตาบญาวี : การนำเสนอทัศนะเรื่องความศรัทธาในเชิงปรัชญา

Main Article Content

ไฟซ็อล หะยีอาวัง

Abstract

The main propose of this study is to identify the methodology employed by the Malay Muslim Scholars especially Shaikh Da’ud al-Fatani in his major work “al-Durr al-Thamin” in discussing and presenting the problem of faith and creed in Islam.


The result of the study obviously showed that: in discussing and presenting the problem of faith and creed in Islam, the original methodology prescribed in al-Qur’an and al-Sunnah must be strictly followed. However, according to Shaikh Da’ud al-Fatani’s, he conceived that beside what had been prescribed in the vital Islamic primary sources, the logical and dialectical method could be also used for discussing the principle of Islamic faith i.e., to proof the Existence of Allah, the concept of Tahhid, the Essence of Allah, the Names and the Attributes of Allah as well.

Article Details

How to Cite
หะยีอาวัง ไ. (2018). กีตาบญาวี : การนำเสนอทัศนะเรื่องความศรัทธาในเชิงปรัชญา. Al-HIKMAH Journal, 2(3), 41–50. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/HIKMAH/article/view/112886
Section
Academic Articles

References

กีรติ บุญเจือ. 2518 . ปรัชญาสำหรับผู้เริ่มเรียน. กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพาณิชย์.

-------------. 2524. ศัพท์ปรัชญาและตรรกศาสตร์. กรุงเทพฯ: ราชบัณฑิตยสถาน

อุทัย จิรธมฺโม. 2534.“ทัศนะเรื่องกรรมในพระพุทธศาสนาเถรวาทและปัญหาเรื่องกรรมในสังคมชาวพุทธไทยปัจจุบัน”. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา. บัณฑิตวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย. (สำเนา)

al-Buti, Sa’id Ramadan. 1991. Fiqh Sirah al-Nabawiyyah. (11th ed). Damascus: Dar al-Fikr.

Al-Silly, Abd al-‘Aziz. 1993. al-‘Aqidah al-Salafiyyah baina al-Imam Ibn Hanbal wa al-Imam Ibn Taimiyyah. Cairo : Dar al-Mannar.

Alston, William P. and Edward, Paul, eds. 1967. “Philosophy of Religion: Problem of Central Aims”, Encyclopedia of Philosophy. 6, 286.

A. Malek, Mohd. Zamberi. 1994. Pattani dalam Tamadun Melayu. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Bin Ngah, Mohd. Nor. 1983. Kitab Jawi : Islamic Thought of Malay Muslim Scholars. Singapore : Institute of Southeast Asian Studies.

C. Reess, William. 1980. Dictionary of Philosophy and Religioun. USA: s.n.

Che Daud, Ismail, ed. 1988. Tokoh-Tokoh Ulama’ Semenanjung Melayu. Vol. I. Kuala Lumpur : Majlis Ugama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan.

Daudy, Ahmad. 1986. Kuliah Falsafah Islam. Jakarta : Bulan Bintang.

Douglas J. Soccio, 1992. Archetypes of Wisdom and Introduction to Philosophy. New York : The Free Press.

Frank, Tillman, ed. 1967. Introductory Philosophy. USA : s.n.

Frolov, I., ed. 1984. Dictionary of Philosophy. Mosco : Progress Publishers.

Haji Abdullah, Abdul Rahman. 1990. Pemikiran Umat Islam di Nusantara: Sejarah dan Perkembangannya hingga Abad ke-19. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Hanafi, A. 1983. Theology Islam (Ilmu Kalam), Johore Bahru : Thinker’s Liblary.

Ibn ‘Abdullah Ibn Idris, Shaikh Da’ud al-Fatani. 1812. al-Durr al-Thamin. Bangkok : Maktabah wa Matba’ah al-Nahdi wa al-Aulad.

Nasution, Harun. 1986. Teologi Islam. Jakarta: UI-Press.

Roolvink. R. 1975. Bahasa Jawi. Leiden: Universitaire Pers Leiden

Wanteh, Wan Hashim. 1991. “Dunia Melayu dan Tersebar Luasnya Rumpunan Bangsa Melayu”, in Dunia Melayu, p. 10. Hasan, Mohd. Yusof, ed. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Zaqzuq, Muhammad Hamdi. 1984. Daur al-Islam fi Tatauwur al-Fikr wa al-Falsafi. Cairo: Maktabah al-Wahbah.