นโยบายแห่งชาติเพื่อการพัฒนาระบบสุขภาพของชุมชนในพื้นที่พหุวัฒนธรรม

Main Article Content

Sukree Langputeh

Abstract

The unrest problem in the three southernmost provinces and the four districts of Sonkhla is a critical issue requiring prudent and gentle solutions. Southern Border Provinces Administration Centre (SBPAC), the Southern Health Systems Research Institute, Prince of Songkla University, Yala Islamic University, the Health Assembly networks in the three provinces, and the Southern Political Science Network jointly developed a national policy for health system development in multi-cultural communities to be proposed to the 1st Health Assembly. This was to seek solutions appropriate to the multi-cultural context of the area with the cooperation of the public sector, community/people, and academics. The following stages were carried: (1) review, analysis and synthesis of literature on reformations of area-based administrative structure, justice, education, economy, society, culture and tradition; (2) group discussion where stakeholders both from the public and civil society sectors could share, recommend and consider opinions; (3) policy proposal drafting; (4) a stage of policy criticism for proposing to community and religious leaders, SBPAC and local stakeholders; (5) concluding and preparing the proposal. The outcomes present 5 policy recommendations: area-based administrative structure reform, justice reform, education reform, economic reform, and social, traditional and cultural reform.        


 

Article Details

How to Cite
Langputeh, S. (2018). นโยบายแห่งชาติเพื่อการพัฒนาระบบสุขภาพของชุมชนในพื้นที่พหุวัฒนธรรม. Al-HIKMAH Journal, 2(3), 51–57. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/HIKMAH/article/view/113012
Section
Academic Articles

References

เลหล้า ตรีเอกานุกูล. 2549. การปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมไทยและผลกระทบของการถูกจำกัดสิทธิ์ที่มีต่อคุณภาพชีวิตของบุคคลไร้สัญชาติไทยชาวไทยใหญ่จังหวัดเชียงราย. ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต. สังคมวิทยา. มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ผจงจิตต์ อธิคมนันทะ. 2543. การเปลี่ยนแปลงสังคมและวัฒนธรรม. พิมพ์ครั้งที่ 10. กรุงเทพฯ.สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง

นิเทศ ตินณะกุล. 2546. การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม. กรุงเทพมหานคร. แอ็คทีฟ พริ้นท์.

สนิท สมัครการ. 2542. การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมกับการพัฒนาการของสังคม. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพมหานคร. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. โครงการส่งเสริมเอกสารวิชาการ

สอบต. 2554. วาระนโยบายแห่งชาติเพื่อการพัฒนาระบบสุขภาพฯ. สมัชชาสุขภาพภาคใต้. 29 ธันวาคม 2554.

สสส. 2551. นวัตกรรมสร้างสุขประเด็นพหุปัญญาสู่สังคมพหุวัฒนธรรม. จัดพิมพ์สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ.

สถาบันวิจัยและพัฒนาสุขภาพใต้. 2554. รอบรู้สุขภาพใต้. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จัดพิมพ์