อิสลามและมนุษย์

Main Article Content

สุมิตรา แสงวนิชย์

Abstract

According to Islam, Human beings were created by Allah Subhanahuwataala. The first man was Adam, created from clay whereas descendants were created from sperms and eggs. However the theory of evolution said that all living things and human beings came from a single cell or non living things. The man in Islam is created to worship Allah and he do as his vicegerent on earth and they are separated in to two groups; the belelievers or Muslim and the nonbelievers or Kafir

Article Details

How to Cite
แสงวนิชย์ ส. (2018). อิสลามและมนุษย์. Al-HIKMAH Journal, 2(3), 59–69. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/HIKMAH/article/view/113015
Section
Academic Articles

References

ประดิษฐ์ พงศ์ทองคำ, สุรินทร์ ปิยะโชคณากุล และสมศักดิ์ อภิสิทธิวาณิช. 2548. ชีววิทยา 3. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: บริษัทด่านสุทธาการพิมพ์ จำกัด.

เมาลานา ซัยยิด อบุล อะลา เมาดูดี. 2539. ความหมายคัมภีร์อัลกุรอาน เล่ม 1. แปลโดยบรรจง บินกาซัน. กรุงเทพฯ: ศูนย์หนังสืออิสลาม.

_______. 2539. ความหมายคัมภีร์อัลกุรอาน เล่ม 2. แปลโดยบรรจง บินกาซัน. กรุงเทพฯ: ศูนย์หนังสืออิสลาม.

_______. 2539. ความหมายคัมภีร์อัลกุรอาน เล่ม 5. แปลโดยบรรจง บินกาซัน. กรุงเทพฯ: ศูนย์หนังสืออิสลาม.

_______. 2539. ความหมายคัมภีร์อัลกุรอาน เล่ม 7. แปลโดยบรรจง บินกาซัน. กรุงเทพฯ: ศูนย์หนังสืออิสลาม.

_______. 2541. มาเข้าใจอิสลามกันเถิด. แปลโดยบรรจง บินกาซัน. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ: ศูนย์หนังสืออิสลาม.

มุฮัมมัด อิบนฺ อับดิลวะฮฺฮ้าบ. 2531. แฉข้อคลุมเครือต่าง ๆ และสารที่สร้างประโยชน์. แปลโดยมุฮัมมัด เหมอนุกูล. กรุงเทพฯ: วิคตอรี่เพาเวอร์พอยท์.

ยูโลน เภอหีม. 2541. “มนุษย์ในอิสลาม: ศึกษาวิเคราะห์ปฐมกำเนิดของมนุษย์.” วิทยานิพนธ์ปริญญาโท มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.

ศอลิหฺ หุสัยน์ อัลอายิด. 2548. สิทธิของชนต่างศาสนิกในประเทศอิสลาม. แปลโดยอุสมาน อิดรีส. ปัตตานี: วิทยาลัยอิสลามยะลา.

สมาคมนักเรียนเก่าอาหรับ. 2541. พระมหาคัมภีร์อัลกุรอานพร้อมความหมายภาษาไทย. แปลโดยสมาคมนักเรียนเก่าอาหรับ. ซาอุดิอาราเบีย: ศูนย์กษัตริย์ฟาฮัดเพื่อการพิมพ์อัลกุรอาน.

สมาคมนักเรียนเก่าอาหรับ. 2543. คำอธิบายหะดีษ อัรบะอีน อันนะวะวียะฮฺ. แปลโดยสมาคมนักเรียนเก่าอาหรับ. กรุงเทพฯ: สมาคมนักเรียนเก่าอาหรับ.

เสรี พงศ์พิศ, วิจิตร เกิดวิสิษฐ์, พิเชฎฐ์ กาลามเกษตรและ บันฑร อ่อนคำ. 2524. คนในทรรศนะของพุทธศาสนา อิสลามและคริสตศาสนา. กรุงเทพฯ: สภาคาทอลิกแห่งประเทศไทยเพื่อการพัฒนา

สุวัฒก์ นิยมค้า. 2531. ทฤษฎีและทางปฎิบัติในการสอนวิทยาศาสตร์แบบสืบเสาะหาความรู้ เล่ม 1. กรุงเทพฯ: เจเนอรัลบุ๊คส์ เซนเตอร์.

อนัส แสงอารีย์. 2546. เด็กในทัศนะอิสลาม. กรุงเทพฯ: ศูนย์ภาษาธรรม.

อบูอามีนะฮฺ บิลาล ฟิลิปส์. 2547. สู่ความเข้าใจ แก่นคำสอนอิสลาม เตาฮีด เอกภาพของพระเจ้า. แปลโดย อบุลลัยษฺ. กรุงเทพฯ: ศูนย์บริการวิชาการอิสลาม.

Gottfried, S.S. 1993. Biology today. USA: Mosby-Year book, Inc.

Gunstream, S.E. 2000. Anatomy and physiology. 2nd ed. USA: The Mc-Graw Hill Company.

Harun Yahya. The religion of darwinism. Saudi Arabia : Abul-Qasim Publishing house.

Johnson, M.D. 2003. Human biology. 2nd ed. U.S.A: Benjamin cummings, Inc.

Krogh, D. 2002. Biology: A guide to the natural world. [CD-ROM]. USA: Prentice Hall, Inc.

Neil, A.C.; Simon , E.J; Reece, J.B. 2002. Essential biology. 2nd ed. USA. International edition.

Sayyid Abu cAla Al-Maududi. 1987. Prinsip-Prinsip Utama Negara Islam. Malaysia: Hizbi.