ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการทำกำไรกับอัตราผลตอบแทนจากส่วนต่างราคาหุ้นของบริษัทในหมวดธุรกิจก่อสร้าง (CONS) ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

Main Article Content

ญาดาฐิตา ระเด่นอาหมัด
นิรันด์เกียรติ ลิ่วคุณูปการ, 6852279
ฐานกุล กุฏิภักดี, 6852279
ศิษฏ์ธวัช มั่นเศรษฐวิทย์, 6852279

Abstract

           The objective of this study was to study the relationship between profitability and rate of return in capital gain yield of constructional industry group companies (CONS) listed in the Stock Exchange of Thailand. The research was conducted by analyzing the data collected from 18 companies and interview local investors in constructional industry group listed in the Stock Exchange of Thailand. The results of this study were as follows:  1) The Profitability Ratio of Return on Asset (ROA) had positive relationship with rate of return in capital gain yield of Nawarat Patanakarn Public Company Limited at a significant level of 0.001.  2) The Profitability Ratio of Return on Equity (ROE) had positive relationship with rate of return in capital gain yield of Nawarat Patanakarn Public Company Limited at a significant level of 0.001.  3) The Profitability Ratio of Net Profit Margin (NPM) had positive relationship with rate of return in capital gain yield of Nawarat Patanakarn Public Company Limited at a significant level of 0.01.    4) The Profitability Ratio of Operating Income Margin (OIM) had positive relationship with rate of return in capital gain yield of Nawarat Patanakarn Public Company Limited at a significant level of 0.01 and had the negative relationship with rate of return in capital gain yield of Unique Construction and Engineering Public Company Limited at a significant level of 0.05.                                                                                    
          Factors that may affect the company's spread in construction business Sector include the economic stimulus policies which are the construction of large scale, real estate investment promotion for private entrepreneurs, an increased and decreased capital share of the company, investment of famous investors, and the domestic economy.

Article Details

How to Cite
ระเด่นอาหมัด ญ., ลิ่วคุณูปการ น., กุฏิภักดี ฐ., & มั่นเศรษฐวิทย์ ศ. (2019). ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการทำกำไรกับอัตราผลตอบแทนจากส่วนต่างราคาหุ้นของบริษัทในหมวดธุรกิจก่อสร้าง (CONS) ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. Al-HIKMAH Journal, 9(18), 1–16. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/HIKMAH/article/view/130174
Section
Research Article

References

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ. (2554). บริการก่อสร้างและบริการทางวิศวกรรมที่เกี่ยวเนื่อง.
กฤษฎา เสกตระกูล. (2556). การวิเคราะห์งบการเงิน. ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.
เกียรติศักดิ์ จรัสแสงสุริยาและ ประเสริฐ ไชยทิพย์ (2554). การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลกระทบต่ออัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ ในกลุ่มวัสดุก่อสร้างของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยวิธี เออาร์ดีแอล. วารสารเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่: ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน.
จันทร์เพ็ญ บุญฉาย. (2556). การเงินธุรกิจ : งบการเงิน Financial Statements. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ฟูจิซีร็อกซ์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต.
เฉลิมขวัญ ครุธบุญยงค์. (2557). วิเคราะห์งบการเงินเพื่อศึกษาแนวโน้มการลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.
ฐาปนา ฉิ่นไพศาล. (2556). การเงินธุรกิจ (พิมพ์ครั้งที่ 25). กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยงพลเทรดดิ้ง.
ดนัยกานต์ อินทพงษ์. (2553). การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อราคาหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ. การค้นคว้าอิสระ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย.
ดวงกมล วงศ์สายตา. (2557). ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อผลตอบแทนหลักทรัพย์กลุ่มอสังหาริมทรัพย์ หมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. การค้นคว้าอิสระ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยกรุงเทพ.
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. (2558). การวิเคราะห์หลักทรัพย์โดยใช้ปัจจัยพื้นฐาน. กรุงเทพฯ : ส่วนสิ่งพิมพ์ ฝ่ายสื่อสารองค์กร ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. (2560). ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์. สืบค้นออนไลน์ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2560 จากhttps://www.set.or.th/set/commonslookup.do?language=th& country=TH.
ธนพนธ์ แป้นในเมือง และ วรรณรพี บานชื่นวิจิตร (2556). ปัจจัยที่มีผลต่อราคาหุ้น บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน). วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ. ปีที่ 2 ฉบับที่ เดือนมกราคม – มิถุนายน 2556.
ธนาคารแห่งประเทศไทย. (2561). รายงานดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจ.
ธนารักษ์ ไชยงาม. (2555). สถานการณ์แรงงานและแนวทางการพัฒนากำลังคนในภาคการก่อสร้าง.รายงานภาวะธุรกิจการก่อสร้าง ไตรมาสที่ 3 ปี 2555.
ธีระ กุลสวัสดิ์. (2558). การหาคุณภาพของเครื่องมือในการวิจัย. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา.
ปิยสุดา บัณฑุรัตน์, ศุภสิน สุริยะ และ ธีรเสฏฐ์ศิรธนานนท์. (2556). การเงินธุรกิจ พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ.
พิบูล ทีปะปาลและ ธนวัฒน์ ทีปะปาล. (2559). การจัดการเชิงกลยุทธ์. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
เพชรรี ขุมทรัพย์. (2554). วิเคราะห์งบการเงิน หลักและการประยุกต์ พิมพ์ครั้งที่ 12. กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดสามลดา.
เมธินี กวินภาสม, ประสิทธิ์ พยัคฆพงษ์ และบุญอ้อม โฉมที (2558). การเปรียบเทียบการพยากรณ์ระหว่างวิธีเครือข่ายเบย์เซียนและวิธีการปรับให้เรียบแบบเอ็กซ์โปเนนเชียลสำหรับดัชนีราคาหุ้นกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้างในประเทศไทย. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน.
วันเพ็ญ วศินารมณ์. (2556). การวิเคราะห์รายงานทางการเงิน. กรุงเทพฯ: ทีพีเอ็น เพรส.
วิสูตร จิระดำเกิง. (2558). การบริหารงานก่อสร้าง พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์ วรรณกวี.
สันติ ชินานุวัติวงศ์. (2559). เอกสารประกอบการสอนออนไลน์ วิชาวิศวกรรมก่อสร้างและการจัดการภาควิชาวิศวกรรมโยธาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. สืบค้นออนไลน์ เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 จาก https://pirun.ku.ac.th/~fengstc/CEM.html
สายสุนีย์ ตาสา. (2558). ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการส่วนวัดความสามารถในการทำกำไรกับผลตอบแทนจากการลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรณีศึกษาหมวดบริการรับเหมาก่อสร้าง. บทความวิจัยสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการครั้งที่ 2 “การเรียนรู้สู่อนาคต: ทางเลือกที่หลากหลาย”วันที่ 26 มิถุนายน 2558 ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
สำนักงานสถิติแห่งชาติ. (2561). บทสรุปสำหรับผู้บริหาร ภาวะการทำงานของประชากร เดือนมีนาคม 2561.
สิรินันท์พูลมาสินและ นงนภัส แก้วพลอย. (2553). ปัจจัยที่มีผลต่ออัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์หมวดธุรกิจวัสดุก่อสร้างในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. วิทยานิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย.
สุวรีย์ มณีพงษ์สวัสดิ์.(2553). ปัจจัยที่มีผลต่อราคาหลักทรัพย์ในหมวดวัสดุก่อสร้างที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองมหาบัณฑิตสาขาวิชาการเงินบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย.
หุ้นบีดี. (2557). หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด. สืบค้นออนไลน์ วันที่ 3 ธันวาคม 2559 จาก https://hoondb.com/marketable-securities.