มะฮัรตามกฎหมายอิสลาม : สภาพและปัญหาการปฏิบัติใช้ของมุสลิม ตำบลลิดล อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

Main Article Content

มารีเยาะ สาระนะ
อัสมัน แตอาลี

Abstract

The objectives of this research were 1) To study mahar in Islamic laws 2) To study states and problems of Implementation for muslims in Lidun Muang Jala


This research was qualitative research including documents and filed study. The research instrument were 1) Interview form including 20family with having daughters  was married and including the question for interview 2)The Issues for interview the sample group of  them bout  states and problems of implementation for muslims.


The results found that mahar were money or other benefit which the male spouse provide to her due to married (nikah) as Allah say in the Al-quran: “And give women (upon marriage) their bridal gifts graciously”


Now In a society where the maqasid shariah has lost understanding by seeing states and problems of implement for muslims in Lidun Muang Jala. Nowadays, Lidun Muang Yala found that low understanding about mahar according to Islamic laws. Most will be configured according to the education and career status and social position of women. All this affects the configuration of the mahar is increasing steadily in Lidun Muang Jala

Article Details

How to Cite
สาระนะ ม., & แตอาลี อ. (2019). มะฮัรตามกฎหมายอิสลาม : สภาพและปัญหาการปฏิบัติใช้ของมุสลิม ตำบลลิดล อำเภอเมือง จังหวัดยะลา. Al-HIKMAH Journal, 9(18), 45–56. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/HIKMAH/article/view/135445
Section
Research Article

References

สมาคมศิษย์เก่าอาหรับแห่งประเทศไทย 2542พระหหาคัมภีร์อัลกุรอานพร้อมความหมายภาษาไทย.
อัลมะดีนะฮฺ : ศูนย์กษัตร์ฟะฮัดเพื่อการพิมพฺอัลกุรอาน.

มัสลัน มาหะมะ. แต่งงานง่าย ซินายาก.มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา.

อิสมาแอ อาลี 2545 กฎหมายอิสลามเบื้องต้น วิทยาลัยอิสลามศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาลัยเขตปัตตานี.

อรุน บุญชม. ม.ป.ป อัลฟิกฮฺ (นิติศาสตร์อิสลาม) เล่ม 4 กรุงเทพฯ: ส.วงค์เสงี่ยม.


al-Dādir Abū al-Baroqah . 1392. Shar al-Saqhir Eqypt Dar al-maā-rif.

al-Dusuqi Samsudin bin Muhammad. 1998. Hashiah.

al-Dusuqiah al-Sharal Kabir.Egypt Dar al-maa-rif.

Ibnū Kuddāmah .1367 . Al – mughny Egypt Maqtabatul manãr.

Muhammad Ibnu Ali shukany. Nailu al-awtar . Egypt .

al-Nāwāwi 1996. Al-Mujmusharmuhazab. Bierut : Dar-fikir.

Sayyid Qutub. 1917. Fï Zilal al-qurān . Dãr al shuq.

al-Shafie. 1973. Al-um. Bierut Dar-Ma’aarif

ยูซุฟ ก๊อรฎอวี.หะลาลและหะรอมในอิสลาม พิมพ์ครั้งที่ 5 กรุงเทพฯ: ศูนย์หนังสืออิสลามกรุงเทพฯ

ยะโกบ เสมอภพ 2549. การศึกษาบทบัญญัติกฎหมายอิสลามและการปฏิบัติจริงเกี่ยวกับมะฮัรกรณี
ศึกษา อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา.ศิลปศาสตร์มหาบัณทิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

มะสักรี กาเจ 2548. ศึกษาเปรียบเทียบมะฮัรในกฎหมายอิสลามตามทัศนะมัซฮับทั้งสี่.
ศิลปศาสตรมหาบัณทิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์