การใช้อำนาจของผู้บริหารกับการทำงานเป็นทีมของครู โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา

Main Article Content

ลุกมาน ลุกมาน โตะแวอายี
เนาวรัตน์ ตรีไพบูลย์, 6852279
จรุณี เก้าเอี้ยน, 6852279

Article Details

How to Cite
โตะแวอายี ล. ล., ตรีไพบูลย์ เ., & เก้าเอี้ยน จ. (2019). การใช้อำนาจของผู้บริหารกับการทำงานเป็นทีมของครู โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา. Al-HIKMAH Journal, 9(18), 69–81. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/HIKMAH/article/view/138483
Section
Research Article