ความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อการบริหารหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา

Main Article Content

เปรมฤดี ดำรักษ์
พัชรินทร์ คมขำ
โซรยา นิฮะ
นูรซาฮีดา เจ๊ะมามะ

Abstract

This descriptive research to study the Satisfaction of the curriculum management on the Bachelor of Nursing Science Program in Borommarajjonani college of nursing, Yala. The sample consisted of 90 of the 4th Nursing students and Instructors. Research tool used  to deploy tools Satisfaction of the curriculum management . All three research instruments were subjected to a qualitative examination. The IOCs were .80, .84, .84. The research instruments were Cronbach's alpha coefficients. 90, .92, and .95 respectively. Data were analyzed using the computer program for frequency, mean and percentage.


 


            The results of this study showed that the good level average satisfaction of the curriculum management on the Bachelor of Nursing Science Program in Borommarajjonani college of nursing, Yala.  (M = 4.21, SD = .35; M = 4.44, SD = .29; M = 4.07, SD = .52)

Article Details

How to Cite
ดำรักษ์ เ., คมขำ พ., นิฮะ โ., & เจ๊ะมามะ น. (2019). ความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อการบริหารหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา. Al-HIKMAH Journal, 8(16), 123–134. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/HIKMAH/article/view/139209
Section
Research Article

References

Borommarajjonanee Nursing College, Yala. (2012). Bachelor of Nursing Science Program Course Update 2012. (In Thai)

Devahsatin na Ayudhya, W. (1987). Personal and Students. Bangkok. Bureau of Higher Education. Faculty of Education, Chulalongkorn University. (In Thai)

Kongjinda, J., Jirojanakul, P. (2011). The report on the evaluation of the Bachelor of Nursing Science Program B.E. 2550. SDU Res. J. 7(3) : 37 – 58. (In Thai)
Khomkham, P., Keawmanee, P., Niha, S., Chemamah, N. (2015). Curriculum Sattifaction Managemet B.E.2013. Reseach. (In Thai)

Kanjanawasi, S. (2018). Curriculum Evaluation : Principle and Guideline. Available from http://edu.tsu.ac.th/major/old_eva/jourmal/scan1.pdf (March 20, 2018) (In Thai)

Leesiriwattanakul, S. (2008). Students’ Satisfaction Towards Evaluation of Instruction
Quality and Learning Facilities. (Abstract) Available from https://www.gotoknow.org/posts/191394 (March 31, 2018) (In Thai)

Ninlapan, M. (2000). Synthesis of curriculum research. Reseach. Pongboriboon, U., Chaisuekul, W., Indhraratna, A., Prasiihivatechakol, A., Arayathanitkul, B. (2005). The Evaluation of Undergraduate Nursing Curriculum (revised in 1999) of Royal Thai Army Nursing College. Royal Thai Army Medical Journal. 58 (1) : 31-44. (In Thai)

Prompap, R. 2008. Satisfaction with students toward teaching and learning management in the department's curriculum. Study of the Faculty of Education Naresuan University Academic Year 2007. Research Report. (In Thai)

Sanguansat, S. (2013). Students’ Satisfaction Towards Learning Facilities And service of
Rajamangala University of Technology Thanyaburi. available from www.tmc.rmutt.ac.th/?wpfb_dl=459 (March 20, 2018) (In Thai)

Satasuwan, A., Srisailuan, O. (2014). The Satisfaction of the Fourth-year Nursing Students in Academic Year 2013 towards Bachelor of Nursing Science Program, Kuakarun Faculty of Nursing, Navamindradhiraj University. Kuakarun Journal of Nursing. 21 (Supplement, December) : 59-76. (In Thai)

Senadisai, S. (ed). (2013). Manual of Nursing and Midwifery certification. Nontaburi : Judthong. (In Thai)

Tongswas, T., Somboon, L., Singhanetr, S., Soparate, P. (2014). Evaluation of Nursing

Science Program Faculty of Nurse Chiang Rai University Academic Year 2009. Journal of Nursing and Education. 7 (1) : 109 - 121. (In Thai)

Wangsachantanon, T., Wanapong, S., Kooptanon, K., Niropakorn, U. (2010). Evaluation of the Bachelor Degree of Nursing Science Program (Revised Curriculum 2004), Srinakarinwirot University. Thai Pharmaceutical and Health Science Journal. 5 (4) : 344-349. (In Thai)

Wongyai, V. (2000). Curriculum Development. Bangkok. Bureau of Higher Education Standard and Quality. (In Thai)
Best, J.W. (1981). Research in Education. New Jersey : Prentice – Hall.

Stufflebeam, D.L., et al. (1971). Educational Evaluation and Decision. Making. Itasca, Illinois : Peacock Publishing.