สภาพการณ์และความต้องการในการเตรียมความพร้อมเพื่อสอบขึ้นทะเบียนฯ รายวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่นของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา

Main Article Content

มยุรี ยีปาโล๊ะ
เขมพันธ์ ขจรกิตติยา
วราภรณ์ ศิวดำรงพงศ์
ยุซรอ เล๊าะแม

Abstract

The qualitative research aimed to study situations and needs to preparation for student’s readiness for the nursing license examination in children and adolescent Nursing in Nursing Student from Boromarajonani College of Nursing, Yala. Sample was 6 nursing student in their 4th year. Data were collected using in-depth interview. Content analysis was used to analyze the collected data.


            The student nurse were stress and worry about the nursing license examination, she is review content and practice to do examination for preparation for student’s readiness for the nursing license examination, she needs to analyze case study and more to practice to do examination, however teacher can help her to preparation since she start to learn about nursing. 


 

Article Details

How to Cite
ยีปาโล๊ะ ม., ขจรกิตติยา เ., ศิวดำรงพงศ์ ว., & เล๊าะแม ย. (2019). สภาพการณ์และความต้องการในการเตรียมความพร้อมเพื่อสอบขึ้นทะเบียนฯ รายวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่นของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา. Al-HIKMAH Journal, 8(16), 135–143. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/HIKMAH/article/view/139211
Section
Research Article

References

เกตย์สิรี ศรีวิไล. 2559. “การตั้งครรภ์ซ้ำในมารดาวัยรุ่น ในโรงพยาบาลชุมชนแห่งหนึ่งของภาคใต้”, เครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้. ฉบับที่ 3 (กันยายน-ธันวาคม) หน้า 142-152

เพ็ญศิริ ดํารงภคภากร, รัตติยา ทองออน, นาฏนภา อารยะศิลปาธร, ณัติยา ไชยปญหา, และอรุณรัตน์ อุทัยแสง. 2556. “การเตรียมตัวสอบขึ้นทะเบียนเปนผูประกอบวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์ชั้นหนึ่งตามประสบการณของนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม”, วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครราชสีมา. ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน) หน้า 5-18

พรทิพา ทักษิณ, ศุกร์ใจ เจริญสุข, และอุบล สุทธิเนียม. 2554. “ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การเตรียมความพร้อม และผลการสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาล และการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง ของผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี”, สภาการพยาบาล. ฉบับที่ 3 (กรกฎาคม-กันยายน) หน้า 117-129

รัตนาภรณ์ คงคา, วิชชุดา เจริญกิจการ, วันดีโตสุขศรี, และ เพ็ญจันทร์ เสรีวิวัฒนา. 2555. “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการสอบผ่านความรู้ของผู้ขอขึ้นทะเบียน และรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง บัณฑิตคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล”, พยาบาลศาสตร์. ฉบับที่ 3 (กรกฎาคม-กันยายน) หน้า 82-91

วิภาดา คุณาวิกติกุล, อารีวรรณ กลั่นกลิ่น, รัตนาวดี ชอนตะวัน, และ สุปราณี อัทธเสรี. 2555. “ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับผลการสอบขึ้นทะเบียนเพื่อรับใบประกอบวิชาชีพ การพยาบาลและการผดุงครรภ์”, สภาการพยาบาล. ฉบับที่ 3 (กรกฎาคม-กันยายน) หน้า 11-28

วิลัยพร นุชสุธรรม, ลาวัลย์ สมบูรณ์, เทียมศร ทองสวัสดิ์, สุทธิดา แก้วขจร, และ วีรพันธุ์ ศิริฤทธิ์. 2556. “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับผลการสอบขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่งของบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเชียงราย”, พยาบาลสาร. ฉบับพิเศษ (มกราคม) หน้า 61-72

อัจฉรา จั่นเพ็ชร, และ สิรินภร ศุกรวรรณ. 2552. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับผลการสอบขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลในการสอบครั้งแรกของบัณฑิตพยาบาลที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2551 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา. ยะลา. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา