“เมียฝรั่ง” ในวรรณกรรมไทยหลังวิกฤตเศรษฐกิจ พ.ศ.2540

Main Article Content

วรวรรณ บุญรัตน์
วิมลมาศ ปฤชากุล

Abstract

This study aims to investigate the representation of Farangs’ Wives in Thai literature after the economic crisis in 1997. The data were collected from the six relevant novels written by the authors who were Farangs’ Wives: 1. ‘Pantha-anong’  2. ‘Hello: Mia Farang’ 3. ‘Nee Kor… Mia Farang’ (This is Also Mia Farang) 4. ‘Phen Chao Tang Puer Ya’ (Getting Married to Divorce) written by Suwadee 5.‘Nang Pim’ (Mrs. Pim) and 6. ‘Cheoy Phakaa’ written by Srijan Srijaroon Anderson. The findings showed that the presentation of representation of Farangs’ Wives can be divided into two aspects: Farangs’ Wives and discourse of women’s prestige and Farangs’ Wives and the dilemma of virginity. Farangs’ Wives in the Thai novels after the economic crisis portrayed the discourses of outstanding women who were well- educated, prestigious, and independent. As a result, there was not any reason for them to marry foreigners to upgrade their household economy. Moreover, they had to get over the dilemma of virginity since they used to get married before marrying the leading actor of the story. It could also be illustrated that those women had highly sexual desires regardless of any norms of virtuous woman characters.

Article Details

How to Cite
บุญรัตน์ ว., & ปฤชากุล ว. (2019). “เมียฝรั่ง” ในวรรณกรรมไทยหลังวิกฤตเศรษฐกิจ พ.ศ.2540. Al-HIKMAH Journal, 9(18), 119–129. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/HIKMAH/article/view/139936
Section
Research Article

References

คริส เบเกอร์ และ ผาสุก พงษ์ไพจิตร. (2546). เศรษฐกิจการเมืองไทยสมัยกรุงเทพ. เชียงใหม่:ซิลค์เวอร์ม
บุคส์.

จันทร์ ศรีจรูญ แอนเดอร์สัน. (2544). นางพิม. กรุงเทพฯ: อรุณ.

_________. (2547). เชยผกา. กรุงเทพฯ: อรุณ.

ชเนตตี ทินาม และ อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท. (2554). ผู้หญิงหายไปไหนในวาทกรรมพรหมจารี?: มุมมอง
จากสื่อ พ.ศ.2449-2519. วารสารวิทยาการการจัดการและสารสนเทศศาสตร์, 6(2), 14-30.

เสนาะ เจริญพร. (2548). ผู้หญิงกับสังคมในวรรณกรรมไทยยุคฟองสบู่. กรุงเทพฯ: มติชน.

สุวดี, นามแฝง. (2543). พันธะอนงค์. กรุงเทพฯ: แก้วกานต์.

_________. (2544). ฮัลโหล! เมียฝรั่ง. กรุงเทพฯ: แก้วกานต์.

_________. (2544). นี่ก็...เมียฝรั่ง. กรุงเทพฯ: แก้วกานต์.

_________. (2544). เป็นชาวแต่งเพื่อหย่า. กรุงเทพฯ: แก้วกานต์.

ศรีฟ้า ลดาวัลย์. (2516). ข้าวนอกนา. กรุงเทพฯ: รวมสาส์น.

วิลลา วิลัยทอง และ วริศรา ตั้งค้าวานิช. (2556). เมียเช่าและลูกครึ่งจีไอ. สืบค้นเมื่อ 3 กุมภาพันธ์ 2557, สืบค้นจาก https:// www.nham.or.th/download/44.