Factors Affecting The Professional Skills of Certified Public Accountants and Tax Auditors

Main Article Content

สุรเดช เล็กแจ้ง, 6852279
ประเวศ เพ็ญวุฒิกุล, 6852279

Abstract

The purpose of this study is (1) professional knowledge, work experience and continuing professional development have positive impact on the professional skills of certified public accountants and (2) professional knowledge, work experience and continuing professional development have positive impact on the professional skills of tax auditors. The samples are 354 licensed auditor in Bangkok the questionnaires conduct collection the data then analysis by statistics such as frequency, percentage,  SD and multiple regression analysis.


   The result indicated that: (1) professional knowledge work experience and continuing professional development have positive impact on the professional skills of certified public accountants, with regression coefficients of 0.357, 0.209 and 0.353, respectively, and (2) professional knowledge, work experience and continuing professional development have positive impact the professional skills of the tax auditor. The coefficients of regression were 0.532, 0.174 and 0.239, respectively.

Article Details

How to Cite
เล็กแจ้ง ส., & เพ็ญวุฒิกุล ป. (2018). Factors Affecting The Professional Skills of Certified Public Accountants and Tax Auditors. Al-HIKMAH Journal, 8(16), 35–50. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/HIKMAH/article/view/168405
Section
Research Article

References

กรมสรรพากร (2560). “รายชื่อผู้สอบบัญชีภาษีอากร”. พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์. (ออนไลน์). เข้าถึงได้จาก http://www.rd.go.th สืบค้น 25 ม.ค. 2560.
ชัพวิชญ์ คำภิรมย์ และคณะ (2554). ผลกระทบของความรู้ความสามารถทางการบัญชีและประสบการณ์ด้านการสอบบัญชี ที่มีต่อความสำเร็จในการทำงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในประเทศไทย. มหาสารคาม : คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยสารคาม.
ดุจกมล นาจารย์ (2557). ผลกระทบของการเรียนรู้ในวิชาชีพอย่างต่อเนื่องที่มีต่อคุณภาพการปฏิบัติงานการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในประเทศไทย.วิทยานิพนธ์ บัญชีมหาบัณฑิต คณะการบัญชีและการจัดการ : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
สงกรานต์ ไกยวงษ์ (2553). ปัจจัยที่ส่งผลต่อทักษะความเป็นมืออาชีพของนักวิชาชีพบัญชีไทยในบริบทของผู้สอบบัญชีภาษีอากรและผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต. รายงานการวิจัย. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์.
สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ (2560). “พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ.2547” “International Education Standards (IES)”. พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์.(ออนไลน์). เข้าถึงได้จาก http://www.fap.or.th สืบค้น 31 ม.ค. 2560.
สุริยงค์ วงศาพัฒนานันท์ (2557). ผลกระทบของการพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องที่มีผลต่อความสำเร็จในการทำงานของผู้สอบบัญชีภาษีอากรในประเทศไทย.วิทยานิพนธ์ บัญชีมหาบัณฑิต คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
อัมพร เที่ยงตระกูล (2557). ความรู้ทางวิชาชีพ ทักษะทางวิชาชีพ และคุณค่าทางวิชาชีพของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตภายใต้มาตรฐานสากลที่มีผลต่อการดำเนินงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของผู้ใช้บริการกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมและกลุ่มเทคโนโลยีในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. รายงานการวิจัย. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์.