การพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้นำที่มีประสิทธิผลของผู้บริหารสถานศึกษา

Main Article Content

รุ่งอรุณ บวรชัยเดช, 6852279
พชรวิทย์ จันทร์ศิริสิร, 6852279

Abstract

The objectives of the research were ; 1) to study of the current and desirable states for the effective leadership  of the school principals. 2) to develop of the program to reinforce the effective leadership of the school principals affiliated to the provincial administrative  organization. The Samples for this study consisted of 169 school administrators.  The research instruments were the questionnaire, the evaluation form, semi-structured interview form. The statistic techniques used for data analysis consisted of mean, standard deviation, and PNI (Modified).


              The results showed that:


  1. The current states for the effective leadership of the principals were moderate. The desirable states of the effective leadership were at the highest level. 

  2. The developed effective school leadership for school principals under provincial administrative organization consisted of three modules including: strategic management module; leadership management module; and cooperation network module. The real practice based on the effective school leadership for school principals by spending time of development for 180 hours. The technique for development consisted of: Coursework and Training, Development Relationships and Challenge Assignments.

Article Details

How to Cite
บวรชัยเดช ร., & จันทร์ศิริสิร พ. (2018). การพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้นำที่มีประสิทธิผลของผู้บริหารสถานศึกษา. Al-HIKMAH Journal, 8(16), 51–63. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/HIKMAH/article/view/168410
Section
Research Article

References

ชนิสา ฮวดศรี. (2556). โปรแกรมพัฒนาภาวะผู้นำแบบสอนงานของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน.วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น.
เชษฐา ค้าคล่อง. (2557). การพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้นำแบบมุ่งบริการของผู้บริหารสถานศึกษา. ปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
ไท คำล้าน. (2551). การพัฒนาโปรแกรมฝึกอบรม เพื่อเสริมสร้างภาวะผู้นำทางสิ่งแวดล้อมศึกษาสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา. ปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
บุญมี ก่อบุญ. (2553). รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำทีมของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. ปริญญาครุศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผู้นำทางการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร.
เบญจพร แก้วมีศรี. (2545). การนำเสนอรูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะภาวะผู้นำของผู้บริหารวิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข. ปริญญาครุศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ฤทัยทรัพย์ ดอกคำ. (2553). รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำของผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็กที่ส่งผลต่อประสิทธิผลโรงเรียน. ปริญญาครุศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผู้นำทางการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร.
ยอดอนงค์ จอมหงษ์พิพัฒน์. (2553). การพัฒนาโปรแกรมพัฒนาครูผู้นำการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐาน. ปริญญาครุศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผู้นำทางการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร.
วิเชียร วงศ์คำจันทร์. (2557). ผู้บริหารสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพในยุคปฏิรูปการศึกษา.[ออนไลน์]. ได้จาก: http://school.obec.go.th/bankudchiangmee/vicakan7.htm [สืบค้นเมื่อ วันที่ 1 เมษายน 2560].
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. (2545). สภาพและปัญหาการบริหารและจัดการ การศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาในประเทศไทย. กรุงเทพฯ: ห้างหุ้นส่วนจำกัด วี.ที.ซีคอมมิวนิเคชั่น, 4.
สุมิตรา พงศธร. (2550). สรุปเรื่องของหลักสูตร. สภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย,79, 15–23, กุมภาพันธ์–เมษายน.
สุวัฒน์ จุลสุวรรณ์. (2554). การพัฒนาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารสายสนับสนุนสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ. ปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
สุรศักดิ์ ปาเฮ. (2553). ผู้บริหารโรงเรียน : บทบาทและความท้าทายในยุคปฏิรูปการศึกษาไทย ในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.2552-2561). เอกสารประกอบการประชุมผู้บริหารโรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่เขต 2. หน้า 11-12.
สุวิทย์ ยอดสละ. (2556). การพัฒนาภาวะผู้นำเชิงวิสัยทัศน์ของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. ปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
อนันต์ พันนึก. (2554). การวิจัยและพัฒนาโปรแกรมพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน.วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
Dubrin, A. J. (2010). Principles of Leadership. 6th ed. Canada: South Western, CengageLearning.
Ivancenich, J.M., Konopaske, R., & Matteson, M.T. (2008). Organizational behavior andmanagement. 8th ed. Boston: McGraw-Hill.
Vicere, A.A. (2002). Leadership and the Networked Economy. Human ResourcePlanning, 25(2): 26-33.
Yukl. (2010). Leadership in organizations. 7th ed. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.