The Necessities in Developing of Halal Law in Thailand

Main Article Content

หมัดอูเส็น หมัดหมัน, 6852279
มะรอนิง สาแลมิง, 6852279

Abstract

Study the necessities in developing of halal law in Thailand. The objective is to study the need  and the necessities of developing halal law in Thailand. This is a qualitative study that processes through various academic books, papers, magazines, seminars and conferences which related to the topic. The way to collect the key points by making notes and analyzing the information with criticize inferences and  inductions. The result of this study found that the religion of Islam regulate and obligate Muslim to consume halal products in daily lives.  The developing of social products and the progress of human consuming has been changed. Furthermore, it has a suspicious and affected to halal consuming. The consumers were infringed their rights in terms of halal. Thailand has no law about halal directly to control or supervise the entire of halal system. It has only the Islamic organization Administration Act in the year of 1997, that gave authorities to the committees of Thailand Islamic center and the provincial Islamic committees in issuing a certificate regarding to an Islamic affairs. It’s affected the confidence of Thai halal products and caused barrier to the production and the export to the world market. Then the improvement and the development of the law on halal by appropriate form to determine the authorities of the relevant organizations clearly. This is to protect the rights, reduce ambiguity, prevent infringement, increase consumer’s confidence and also promotes a social and economic development of the country.

Article Details

How to Cite
หมัดหมัน ห., & สาแลมิง ม. (2019). The Necessities in Developing of Halal Law in Thailand. Al-HIKMAH Journal, 9(18), 211–223. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/HIKMAH/article/view/238567
Section
Research Article

References

การุญ กูใหญ่ 2551.ประเทศไทยกับการผลิต อาหารฮาลาล ในสถาบันมาตรฐานฮา ลาลแห่งประเทศไทย.คู่มือแนะนำฮา ลาล หะรอม.กรุงเทพมหานคร สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและ อาหาร
คฑาวุธ เลาะหมุด และอับดุลเลาะ วารีศรี, 2557 มุมมองด้านฮาลาลในการเปิด ตลาด AECเอกสารประกอบโครงการ สัมมนา โดยกองความร่วมมือด้านการ ปศุสัตว์ระหว่างประเทศ กรมปศุสัตว์ กรุงเทพฯ.
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและ การคุ้มครองผู้บริโภค 2554 รายงาน การพิจารณาศึกษา เรื่อง ร่าง พระราชบัญญัติกาบริหารกิจการฮา ลาล พ.ศ....
ฐิติมา วงศ์จินดา และคณะ 2015“การวิเคราะห์ โซ่คุณค่าอาหารฮาลาล” (Value Chain Analysis of Halal Food)
ปกรณ์ ปรียากร. 2555. การพัฒนามาตรฐาน ฮาลาลสำหรับร้านอาหารขนาดกลาง เพื่อรองรับการท่องเที่ยว. กรมพัฒนา การท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยว และกีฬา
ปกรณ์ ปรียากร. 2556. การสรรค์สร้างเครือ ข่ายร้านอาหารที่ได้รับการรับรองฮา ลาลของกรมการท่องเที่ยว. กรม พัฒนาการท่องเที่ยว กระทรวงการ ท่องเที่ยวและกีฬา
สาริกา ค้าสุวรรณ, 2553 รายงานการวิจัยเรื่อง ภาพลักษณ์อาหารฮาลาลไทยในกลุ่ม ผู้บริโภคมุสลิมตะวันออกกลาง ศูนย์ นโยบายเพื่อการพัฒนา คณะเศรษฐ ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ
สำนักงานศาลยุติธรรม ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรม รวมกฎหมายคุ้มครองผู้ บริโภค
สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย. 2558. ระเบียบคณะ กรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยว่าด้วยการบริหารกิจการฮาลาล 2558
สมยศ หวังอับดุลเลาะ 2557 บทความวิจัยการพัฒนาทักษะการเลือกบริโภคอาหารฮาลาลของชาวมุสลิมในกรุงเทพมหานคร.
สมาคมศิษย์เก่าอาหรับ.1419, พระมหาคัมภีร์ อัลกุรอานพร้อมความหมายภาษาไทย, มาดีนะฮฺ ศูนย์กษัตริย์ฟะฮัดเพื่อการ พิมพ์อัลกุรอาน
นุชเนตร จักรกลม, 2558 แนวโน้มกลยุทธ์การ ตลาดพร้อมรับมือธุรกิจอุตสาหกรรม อาหาไทยสู่AEC อุตสาหกรรมสาร ฉบับเดือนมีนาคม-เมษายน 2558.
อิศรา ศานติศาสน์ 2558 รายงานวิจัยเรื่องทิศ ทางใหม่ของการพัฒนาอุตสาหกรรม ฮาลาลไทยในอาเซียน ศูนย์นโยบาย โลกมุสลิม คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
Al-Hapiz al-munsiri, แปลโดย บรรจง บินกา ซัน, 2558 Sahea Muslim บริษัท ออฟ เซ็ท จำกัด กรุงเทพมหานคร
Al-Qurthubi Muhammad bin Ahmad al- Ansary.1993,al-Jamea al-Ahkam al-Quran,Dar al-Fikry,Labanon.
Al-Qaradawī Yusuf al- Qardhawī. 2013 Halal Haram Fi al-Islam
M. Abdul Mannan แปลโดย บรรจง บินกาซัน ,2550 เศรษฐศาสตร์อิสลาม สำนักพิมพ์อิสลามิคอะเคเดมี
กรุงเทพมหานคร.
Muhammad Bakir Ismail,1990, al-Fiqṯ al- Wāḍhiḥ, Egypt Dar al-Mannar.
Muhammad Muhsin Khan, แปล โดย บรรจง บินกาซัน,2560 Sahea al-Bukhāriy บริษัทออฟ เซ็ท จำกัด กรุงเทพมหานคร
Wahbah al- Zuhyly.1991, Al-Thafsir al- Munier Bairut Labanon.Dar al- Fiqri al- Muassasah (https://www.baanjomyut.com/ library/law/19.html สืบค้นเมื่อ 12 พฤศจิกายน 2560)