ปัญหา และข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ปัญหาเกี่ยวกับการอบรมเลี้ยงดูบุตรด้วยหลักการอิสลามของครอบครัวไทยมุสลิมสามจังหวัดชายแดนภาคใต้

Main Article Content

Patteera Ratanachai

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญหา  และข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ปัญหาเกี่ยวกับการอบรมเลี้ยงดูบุตรด้วยหลักการอิสลามของครอบครัวไทยมุสลิมสามจังหวัดชายแดนใต้  ระยะที่1 เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา  ได้แก่  ครอบครัวไทยมุสลิมสามจังหวัดชายแดนใต้จำนวน  400  ครอบครัว  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  ได้แก่  แบบสอบถามปลายเปิด  วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม  SPSS  และระยะที่ 2 เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ  โดยการสัมภาษณ์  ผู้ให้ข้อมูลหลัก (key  informant)  12ครอบครัว


ผลการวิจัยพบว่า  ครอบครัวไทยมุสลิมสามจังหวัดชายแดนใต้ส่วนใหญ่มีปัญหาเกี่ยวกับการอบรมเลี้ยงดูบุตรด้วยหลักการอิสลาม  ด้านการขาดความรู้  การบริหารเวลา  การขาดสัมพันธภาพที่ดีระหว่างบิดามารดา  การอาศัยในชุมชนที่ไม่ใช่ชุมชนมุสลิม การขาดเอกภาพในการอบรมเลี้ยงดูเด็กเนื่องจากอาศัยรวมกันเป็นครอบครัวใหญ่

Article Details

How to Cite
Ratanachai, P. (2020). ปัญหา และข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ปัญหาเกี่ยวกับการอบรมเลี้ยงดูบุตรด้วยหลักการอิสลามของครอบครัวไทยมุสลิมสามจังหวัดชายแดนภาคใต้. Al-HIKMAH Journal, 10(19), 31–39. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/HIKMAH/article/view/242429
Section
Research Article

References

ซอบรี นภากร และเกาซัร อีซา. 2554. ต้นกล้าแห่งอิสลาม. พิมพ์ครั้งที่ 2 สำนักพิมพ์สายสัมพันธ์ : พระนครศรีอยุธยา

มุหัมมัด ญะมีล ซัยนู. (2526). วิธีการอบรมเลี้ยงดูลูกในอิสลาม. สืบค้นเมื่อ 25 กรกฎาคม 2559

สุชา จันทร์เอม. (2536). จิตวิทยาเด็ก. กรุงเทพฯ : บริษัทโรงพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช.

สมาคมนักเรียนอาหรับ(ผู้แปล).2541. พระมหาคัมภีร์อัลกุรอานพร้อมคำแปลเป็นภาษาไทย มะดีนะฮฺมุเนาวะเราะฮฺ: ศูนย์กษัตริย์ฟาฮัด เพื่อการพิมพ์กุรอาน.

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ. 2555. การสร้างเสริมสุขภาพเด็กทุกช่วงวัย. ขอนแก่น : โรงพิมพ์คลังนานาวิทยา

อนัส แสงอารีย์, 2547. เด็กในทรรศนะของอิสลาม. กรุงเทพฯ: ศูนย์ส่องธรรม.

อามีนะห์ ดํารงผล. 2549. เลี้ยงลูกให้เป็นคนดีแบบอิสลาม. กรุงเทพฯ : เอดิสัน เพรส โพรดักส์.

อับดุลลอฮฺ นาศิหฺ อุลวาน. 2553. เลี้ยงลูกด้วยอิสลาม. แปลโดยอัล-มุสลีมาต. กรุงเทพฯ: ศูนย์ส่องธรรม.

อาอิชะฮฺ ฮัมดาน. 2555. โรงเรียน มุอฺมิน เลี้ยงด้วยรัก ฟูมฟักด้วยศรัทธา. แปลโดย อบู มุฮัมมัด ณ บ้านหัสเสม. กรุงเทพฯ: บริษัท นัตวิดาการพิมพ์.

al-Bukhari, Muhammad Ibn Ismail. 1987. Sahih al-Bukhari. Beirut : Dar al-Qalam.

al-Tirmizi, Muhammad Ibn I‘sa. 1983. Sunan al-Tirmizi. Beirut : Dar al-Fikr.

al-Nasa’i, ‘Abu ‘Abd al-Rahman Ahmad Ibn Shu‘aib. 1986. Sunan al-Nasa’i. s.l.
Da al-Bashir al-Islamiyah.

Abu Dawud, Sulaiman Ibn al-Ash‘ath Ibn Shaddad al-Sijistani. n.d. Sunan Abi
Dawud. Beirut : Dar Ihya‘ al-Turath al-‘Arabi.