กลไกการสร้างเครือข่ายศูนย์ติดตามข่าวปลอมที่เกี่ยวกับอิสลาม เพื่อลดผลกระทบการดำเนินชีวิตของมุสลิมในประเทศไทย กลไกการสร้างเครือข่ายศูนย์ติดตามข่าวปลอมที่เกี่ยวกับอิสลาม เพื่อลดผลกระทบการดำเนินชีวิตของมุสลิมในประเทศไทย

Main Article Content

Nabavee Serpa
อิสมาอีล ราโอบ
จารุวัจน์ สองเมือง
ซัยฟุดดีน แยนา
มูฮำหมัดศอฟรี บารู
มูฮำหมัดศอฟรี บารู

Abstract

This study aims to establish mechanism and a network of Islamic Fake News Monitoring Center (IFMC). 3 groups of participants participated in this study: 1) a group of associated network monitoring online Islamic news, 2) a group of associated advisory network of IFMC for information approval, and 3) a gorop of safe and creative media producer network. All three groups have signed Memorandum of Understanding (MoU) to collaborate with IFMC: Islamic Fake News Monitoring Center.


The results showed that the mechanism of establishment of IFMC is initiated from a group of associated network monitoring  online Islamic news by, reporting information or evidence of Islamic fake news through website or social media of the center. The IFMC, then, sent those information or evidence to committee and advisory group to investigate, examine and approve based on the Holy Quran and Hadith. The approved news is sent to a group of safe and creative media producer network including Islam Nara, White Channel, FTU TV, and Thailand Narathiwat Radio to create various and understandable forms of media. Lastly, those approved news are published on IFMC website and social media to present the fact or fake news to Muslim and non-Muslim community. These allowed them to comply with Islamic principle and reduce the impacts occured from Islamic. Fake news.


Keywords : Mechanism to build network, Fake News, Islam

Article Details

How to Cite
Serpa, N., ราโอบ อ., สองเมือง จ. ., แยนา ซ. ., บารู ม. ., & บารู ม. . (2022). กลไกการสร้างเครือข่ายศูนย์ติดตามข่าวปลอมที่เกี่ยวกับอิสลาม เพื่อลดผลกระทบการดำเนินชีวิตของมุสลิมในประเทศไทย: กลไกการสร้างเครือข่ายศูนย์ติดตามข่าวปลอมที่เกี่ยวกับอิสลาม เพื่อลดผลกระทบการดำเนินชีวิตของมุสลิมในประเทศไทย. Al-HIKMAH Journal, 12(23), 119–136. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/HIKMAH/article/view/251154
Section
Research Article

References

คุณฐากร ชัยสถาพร. 2560. ศึกษาแนวทางการสร้างเครือข่ายทางสังคม กรณีศึกษาระบบทวิภาคีเพื่อยกระดับคุณภาพแรงงานไทย (The guidelines to create a social network A case study of the bilateral to enhance the quality of Thai labors). หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ ๖๐ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

นันทิกา หนูสม, & วิโรจน์ สุทธิสีมา. (2019). The Analysis of Fake News and The Level of Media Literacy of Users in Bangkok. Journal of Communication Arts, 37(1), 37-45.

นันทิกา หนูสม. ลักษณะของข่าวปลอมในประเทศไทยและระดับความรู้เท่าทันข่าวปลอมบนเฟซบุ๊ก ของผู้รับสารในเขต กรุงเทพมหานคร. วารสารนิเทศศาสตร์ปีที่ 37 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – เมษายน 2562

นายแพทย์ประเวศ วะสี. (2017). ยุทธศาสตร์สังคมเข้มแข็ง ยุทธศาสตร์พลังแผ่นดิน.

พิชญาพร ประครองใจ, & เอกรงค์ ปั้นพงษ์. (2019). รู้เท่าทันสื่อดิจิทัลกับบทบาทของผู้บริโภค. วารสารการสื่อสารมวลชน, 7(1), 133-146.

ภาดา ทาสีเงิน. 2558. แนวทางการสร้างความร่วมมือป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของผู้นำชุมชนในจังหวัดอุตรดิตถ์ (Guidelines for the Cooperation Building of Drug Prevention and Solution of the Community Leaders in Uttaradit Province). วารสารบัณฑิตวิทยาลัยพิชญทรรศน์, 10(1): 67-76

Luangon, D., Thongsook, P., Watanapruk, P., Poiynok, S., Boonurai, S., Thongchai, P., & Ruangtip, P. (2018). การศึกษาพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์และผลกระทบต่อนักเรียนระดับ มัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดชลบุรี. JOURNAL OF EDUCATION KHON KAEN UNIVERSITY, 41(2), 31- 44.

Uthayaratana, S. (2019). วิกฤตสื่อในสังคมไทย: การศึกษาและการพัฒนารูปแบบการรายงานข่าว สันติภาพ โดย พุทธ สันติ วิธี. Journal of MCU Peace Studies, 7(3), 723-736.