แนวทางการสร้างจิตสำนึกของมหาวิทยาลัยฟาฏอนีในการดะวะฮฺเพื่อสร้างสรรค์สังคมสันติภาพ

Main Article Content

mahamasorreh yueroh

Abstract

บทความวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาแนวทางการสร้างจิตสำนึกของมหาวิทยาลัยฟาฏอนีในการดะวะฮฺเพื่อสร้างสรรค์สังคมสันติภาพ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)ที่ผสมผสานระหว่างการวิจัยเอกสารและการวิจัยภาคสนามโดยมีขั้นตอนดังนี้ ศึกษาเอกสาร มีการสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้องเพื่อยืนยันข้อมูล มีการสังเกตการณ์ มีการโฟกัสกรุ๊ปเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมและการบันทึกจากเอกสารและการสอบถามแบบเจาะลึกเป็นรายบุคคล ผลการวิจัยพบว่ามหาวิทยาลัยฟาฏอนี


มหาวิทยาลัยฟาฏอนีได้มีการปลุกฝังจิตสำนึกแห่งความรักและความเมตตาเพื่อไม่ให้เกิดการอิจฉาริษยาในจิตใจต่อพี่น้องในสังคม โดยการผูกมัดปัจเจกบุคคลในชุมชนด้วยการสร้างผลประโยชน์ร่วมกัน ให้ความเข้าใจเพื่อเป้าหมายชีวิตที่สูงส่ง  ได้สร้างจิตสำนึกให้เชื่อฟังโดยให้เชื่อฟังผู้หลักผู้ใหญ่ในการตัดสินต่างๆ  และได้ผูกมัดการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์กับชีวิตหลังความตายผ่านมัจลิสอิลมี ผ่านการอ่านคุตบะฮฺตามมัสยิด ผ่านกลุ่มฮาลาเกาะฮฺอัล  กุรอาน กิจกรรมกิยมุลลัยล์ ผ่านการรับนาซีฮัตจากผู้บริหารหลังละหมาดซุหรีทุกวัน ผ่านการช่วยเหลือพี่น้องที่ขัดสน ผ่านกิจกรรมฮาลาเกาะฮฺอัลกุรอาน ค่ายพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษาและบุคลากร ผ่านการตีพิมพ์หนังสือเราเป็นประชาติเดียวกัน มาเป็นพี่น้องกัน

Article Details

How to Cite
yueroh, mahamasorreh. (2022). แนวทางการสร้างจิตสำนึกของมหาวิทยาลัยฟาฏอนีในการดะวะฮฺเพื่อสร้างสรรค์สังคมสันติภาพ. Al-HIKMAH Journal, 12(24), 403–415. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/HIKMAH/article/view/254753
Section
Research Article