การนิเทศภายในกับการจัดการเรียนรู้หลักสูตร สังคมพหุวัฒนธรรมของโรงเรียนสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชน ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้

Main Article Content

บุศรินทร์ ปิริยะ

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาระดับการนิเทศภายในของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชน ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้  2) เพื่อศึกษาระดับการจัดเรียนรู้หลักสูตรสังคมพหุวัฒนธรรมของครูผู้สอนโรงเรียนสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชน ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้  3) เพื่อเปรียบเทียบการนิเทศภายในของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชน ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ จำแนกตาม เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ทำงาน และขนาดของโรงเรียน 4) เพื่อเปรียบเทียบการจัดการเรียนรู้หลักสูตรสังคมพหุวัฒนธรรมของครูผู้สอนโรงเรียนสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชน ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ จำแนกตาม เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ทำงาน และขนาดของโรงเรียน 5) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการนิเทศภายในกับการจัดการเรียนรู้หลักสูตรสังคมพหุวัฒนธรรมของโรงเรียนสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชน ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 6) เพื่อประมวลข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการนิเทศภายในกับการจัดการเรียนรู้หลักสูตรสังคมพหุวัฒนธรรมของโรงเรียนสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชน ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครูผู้สอนที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนนำร่องของการนำหลักสูตรสังคมพหุวัฒนธรรมไปใช้ในการจัดการเรียนรู้สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชน ในสามจังหวัดชายแดนใต้ 17 แห่ง จำนวน 324 คน กำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยการคำนวณเทียบกับตารางเครจซี่ และมอร์แกน (Krejcie and Morgan,1970 : 607- 610 ) และเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) ด้วยการหยิบฉลากแบบไม่ใส่คืน (Without Replacement) เครื่องมือที่ใช้ในในการวิจัยเป็นแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 5 ตอน สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบค่าที (t-test) ทดสอบค่าเอฟ (F-test) เมื่อพบความแตกต่างจึงใช้การทดสอบ โดยใช้วิธีการของเชฟเฟ่ และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน


            ผลการวิจัยพบว่า 1) ระดับการนิเทศภายในของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชน      ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 2) ระดับการจัดการเรียนรู้หลักสูตรสังคม               พหุวัฒนธรรมของโรงเรียนสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชน ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก     3) การเปรียบเทียบความแตกต่างของการนิเทศภายในของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชน ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ จำแนกตาม เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ทำงาน และขนาดของโรงเรียน พบว่า โดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน 4) เปรียบเทียบระดับการจัดการเรียนรู้หลักสูตรสังคม    พหุวัฒนธรรมของครูผู้สอนโรงเรียนสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชน ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ จำแนกตามเพศ อายุ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ในการทำงาน และขนาดของโรงเรียน พบว่า โดยภาพรวมและรายด้าน      ไม่แตกต่างกัน 5) ความสัมพันธ์ระหว่างการนิเทศภายในกับการจัดการเรียนรู้หลักสูตรสังคมพหุวัฒนธรรมของโรงเรียนสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชน ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ พบว่า โดยภาพรวม มีความสัมพันธ์เชิงบวก อยู่ในระดับค่อนข้างสูง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิตที่ระดับ .01 6) ข้อเสนอแนะ ได้แก่ ผู้บริหารเป็นกลไกสำคัญในบริหารงานของโรงเรียนให้ประสบผลสำเร็จ ต้องมีการติดตามผลการดำเนินการจัดการเรียนการรู้และการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของคุณครู  เพื่อรวบรวมปัญหาอุปสรรคที่ส่งผลต่อการจัดการเรียนรู้ คอยดูแลเอาใจใส่ผู้ใต้บังคับบัญชา  ส่งครูเข้าร่วมพัฒนาทางด้านวิชาชีพ ครูผู้สอนก็ต้องจัดการเรียนรู้โดยการบูรณาการองค์ความรู้เพื่อให้เด็กเกิดความรู้และทักษะ  ที่พึงประสงค์อย่างแท้จริงอย่างเท่าเทียมกัน


คำสำคัญ:การนิเทศภายใน;การจัดเรียนรู้หลักสูตรสังคมพหุวัฒนธรรม

Article Details

How to Cite
ปิริยะ บ. (2022). การนิเทศภายในกับการจัดการเรียนรู้หลักสูตร สังคมพหุวัฒนธรรมของโรงเรียนสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชน ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้. Al-HIKMAH Journal, 12(24), 209–225. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/HIKMAH/article/view/256936
Section
Research Article

References

กระทรวงศึกษาธิการ.(2553).หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551...

พิมพ์ครั้งที่ 3 กรุงเทพฯ:โรงพิมพ์ชุมนุม สหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย.จำกัด.

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษา. (2563).รายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการอยู่ร่วมกัน

ในสังคมพหุวัฒนธรรม ประจำปี 2563.ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัด

ชายแดนภาคใต้.

จิตติมา วรรณศรี . (2557). การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา. พิษณุโลก : รัตนสุวรรณการพิมพ์ 3.

ทิฆัมพร สมพงษ์. (2559).รูปแบบการบริหารสถานศึกษาตามแนวคิดพหุวัฒนธรรมศึกษาในสาม

จังหวัดชายแดนภาคใต้ . มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์สงขลา.

เมธีนี สะไร. (2560). การนิเทศภายในของผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มสหพัฒนา อำเภอรือเสาะ สำนักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1.สารนิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต

วิชชุดา เขียวชอุ่ม (2561).การดำเนินงานนิเทศภายในโรงเรียนสังกัดสหวิทยาเขตทัพหลวงแจงงาม. วิทยานิพนธศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร.

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย. มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

เอกรินทร์ สังข์ทอง.(2555).ภาวะผู้นำเชิงพหุวัฒนธรรมของผู้อำนวยการโรงเรียนของรัฐในสาม

จังหวัดชายแดนภาคใต้.วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต

ปัตตานี

อภิสรา กังสังข์.(2561).บทบาทการนิเทศภายในของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนประถมศึกษา

ในอำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา.สารนิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารก

การศึกษา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

อาหามะ ดือเร๊ะ. (2555). การบริหารงานการนิเทศภายในของผู้บริหารสถานศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.