Concepts in Developing Learning Assessment Tools in the 21st Century: The Context of the Southern Border Multicultural Society

Main Article Content

อัรฟัน หะสีแม
อับดุลฆอนี เจะโซะ
สะอาด อาแซ
อิสมาอีล ราโอบ

Abstract

The purpose of this article is to explore the approaches for developing learning assessment tools in the 21st century within the context of the multicultural society in the southern border region. Based on the study, it is found that 1) Integration and Peaceful Coexistence: Blend curriculum with multicultural values for harmonious coexistence. 2) Diverse Assessment Tools: Deploy varied methods, aligning tasks with learners' context. 3) Multicultural Skills: Assess life skills, language proficiency, and desired attributes. 4) Reflective Growth Assessment: Mirror reality to foster individual growth. 5) Elevated Standards: Maintain high-quality evaluation instruments. And 6) User-Friendly Design: Ensure tools are intuitive, catering to tech-savvy users.

Article Details

How to Cite
หะสีแม อ., เจะโซะ อ., อาแซ ส., & ราโอบ อ. (2024). Concepts in Developing Learning Assessment Tools in the 21st Century: The Context of the Southern Border Multicultural Society. Al-HIKMAH Journal, 13(26), 81–90. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/HIKMAH/article/view/269524
Section
Research Article

References

จิราภรณ์ มีสง่า, &อิศรา รุ่งทวีชัย. (2018). การศึกษาสภาพและปัญหาการวัดและประเมินผล ทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่21ของครูสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พระนครศรีอยุธยาเขต 1 และเขต 2. ARU Research Journal Humanities and Social Sciences, 5(2), 93-100.

จุฑาภัค มีฉลาด, ชนิดา มิตรานันท์, &ประพิมพ์ พงศ์วัฒนะรัตน์. (2021). แนวทางการพัฒนาระบบการตอบ สนองต่อการช่วยเหลือ เพื่อแก้ปัญหาการอ่านของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2. วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์มจร, 9(3), 1284-1295.

ณัฐพงศ์ เชื้อเพชร, &ยุรวัฒน์ คล้ายมงคล. (2018)สภาพและแนวทางแก้ไขปัญหาการอ่านสะกดคำและเขียน สะกดคำ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาในโรงเรียนสังกัดสำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร. An Online Journal of Education, 13(3), 82-95.

พิชามญช์ จันทุรส, สิงหา จันทน์ขาว,& อนันต์ มาลารัตน์. (2021). การพัฒนารายวิชาชีวิตและครอบครัวแบบบูรณา การสำหรับนักศึกษาโดยอิงบริบทเชิงวัฒนธรรมสามจังหวัดชายแดนภาคใต้.วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, 16(1), 110-119.

มูนีเร๊าะ ผดุง, &เสาวนีย์ ดือราแม. (2019). การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์เพื่อการเรียนรู้ภาษาไทยสำหรับนักเรียนที่ใช้ภาษามลายูถิ่นเป็นภาษาแม่ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้. วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, 14(3), 318-327.

มูฮัมหมัดอาฟีฟี อัซซอลีฮีย์, นัชชิมา บาเกาะ, ยุโสบ บุญสุข, &อิบรอฮี มลามีนซาโน. (2021). การเปรียบเทียบกลยุทธ์การสอนในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ใน ประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซีย และสิงคโปร์กับประเทศไทย. วารสาร มหาวิทยาลัย ราชภัฏ ยะลา, 16(2), 231-239.

วีรลักษณ์ คาล่า, ประเวศ เวชชะ,& สุชาติ ลี้ตระกูล.(2021).ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการปัญหานักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 โรงเรียนศิวิไลพิทยาที่สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่21. Journal of Education Academic Chiang Rai Rajabhat University, 1(2), 137-145.

ศิริวรรณ ฉัตรมณีรุงเจริญ และ วรางคณา ทองนพคุณ. (2557). ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (21st Century Learning Skills).สืบคนเมื่อ 17 พฤศจิกายน 2558, จากhttp://goo.gl/MzhVts

สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี.(2560). นโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้พ.ศ.2560-2562. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

สำนักนายกรัฐมนตรี.(2548).หนังสือของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่นร0504/18022.สำนักนายกรัฐมนตรี.

Khareng, M., & Machae, R. (2020). สภาพการจัดการเรียนการสอนของครูสอนศาสนาอิสลามใน โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามชั้นนำ ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้.Princess of Naradhiwas University Journal of Humanities and Social Sciences, 7(1), 111-127.

Kramjantuek, P. (2018). การสร้างชุดการเรียนส่งเสริมความสามารถในการใช้ภาษาไทย เพื่อการสื่อสาร ด้วยการอ่านและเขียนวิชาภาษาและวัฒนธรรมไทยเพื่อการเป็นครู.Wiwitwannasan Journal of Language and Culture, 2(1), 97-110.

Kunirat, N. (2017). Process for Enhancing Reading Ability of At-Risk Student Based on Response to Intervention Concept. Journal of Graduate School Pitchayatat, 12(2), 41-49.

Phadung, M., Suksakulchai, S., Kaewprapan, W., Somrueng, S., Anuntrasena, P. & Panaejakah, R. (2013). States of Learning Experience for the Preschool Children using Thai as Second Language and Tendency of Bilingual Multimedia Development: Case study of Narathiwat Province. Journal of Yala Rajabhat University, 8(1), 31-39. (in Thai)