ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 เป็นต้นไป วารสารการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ จะเก็บค่าธรรมเนียมการส่งบทความ ดังนี้

1) ค่าธรรมเนียมการส่งบทความ 1,000 บาท เมื่อผู้แต่งส่งต้นฉบับเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของกองบรรณาธิการ (บทความอาจถูกปฏิเสธการดำเนินการต่อจากการพิจารณาของกองบรรณาธิการได้ และผู้แต่งไม่สามารถขอคืนค่าธรรมเนียมนี้ได้ในทุกกรณี ขอความกรุณาผู้แต่งตรวจสอบบทความของท่านให้สอดคล้องกับคำแนะนำของวารสาร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ขอบเขตการตีพิมพ์ที่เน้นในเรื่องการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ) 

2) ค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์ 2,000 บาท เมื่อต้นฉบับได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ในวารสาร

* กรุณาโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารกรุงเทพ ชื่อบัญชี วารสารการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ เลขที่ 944-0-33085-1

002.jpg