The Human Resource and Organization Development Journal publishes scholarly empirical, theoretical, and professional articles in human resource and organization development. Manuscript suitable for publication in the HROD Journal cover such areas as human resource development, human resource management, organization development, leadership, management, innovation. Additionally, the HROD Journal aims for networking both domestic and global scholars and professionals in human resource and organization development.

Publishing twice a year, first issue in during January – June and second issue in during July – December.

ค่าธรรมเนียมการส่งบทความ

2020-08-25

ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 เป็นต้นไป วารสารการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ จะเก็บค่าธรรมเนียมการส่งบทความ ดังนี้

1) ค่าธรรมเนียมการส่งบทความ 1,000 บาท เมื่อผู้แต่งส่งต้นฉบับเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของกองบรรณาธิการ (บทความอาจถูกปฏิเสธการดำเนินการต่อจากการพิจารณาของกองบรรณาธิการได้ และผู้แต่งไม่สามารถขอคืนค่าธรรมเนียมนี้ได้ในทุกกรณี ขอความกรุณาผู้แต่งตรวจสอบบทความของท่านให้สอดคล้องกับคำแนะนำของวารสาร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ขอบเขตการตีพิมพ์ที่เน้นในเรื่องการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ) 

2) ค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์ 2,000 บาท เมื่อต้นฉบับได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ในวารสาร

* กรุณาโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารกรุงเทพ ชื่อบัญชี วารสารการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ เลขที่ 944-0-33085-1

002.jpg

Vol. 14 No. 1 (2022): January - June

Published: 2022-06-06

Editorial Note

Kritkorn Nawakitphaitoon
View All Issues