Antecedents of Repurchasing Intentions of Electronic Commerce in Thailand

Main Article Content

ฉันธะ จันทะเสนา

Abstract

The present study examined the e-commerce repurchasing intention of customers in Thailand. The model proposed two main lines of antecedent factors related to repurchasing intentions. The first line consisted of e-service quality, e-satisfaction, e-loyalty and repurchasing intention which were based on the expectation-confirmation theory and self-determination theory. The second line consisted of e-service quality, e-trust and repurchasing intention which were based on the Reasoned Action Theory. The study used a consistent partial least squares structural equation model. The hierarchical component model of e-service quality was constructed based on a Reflective-reflective model.


The results showed that, in second order constructs, the efficiency, system availability, fulfillment, privacy and reliability all performed well to reflect the e-service quality. The determinants that defined the effect of repurchasing intention were e-service quality, e-trust and e-satisfaction with e-loyalty not being significantly related to it. The best antecedent of repurchasing intention was e-service quality because it had a significant positive effect on all antecedent factors including repurchasing intention.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Research Articles

References

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน). (2559). รายงานประจำปี สพธอ. พ.ศ. 2560. สืบค้น เมื่อ 1 ธันวาคม 2561. https://www.etda.or.th/publishing-detail/etda-annual-report-2017.html

มนตรี พิริยะกุล. (2553). ตัวแบบเส้นทางกําลังสองน้อยที่สุดบางส่วน Partial Least Square Path Modeling (PLS Path Modeling) การประชุมวิชาการสถิติและสถิติประยุกต์ครั้งที่11ประจําปี 2553.

มนตรี พิริยะกุล, ระพีพรรณ พิริยะกุล, อรไท ชั้วเจริญ, มานัส บุญยัง, ประทานพร พิริยะกุล และอินทกะ พิริยะกุล (2558). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตั้งใจใช้การทำธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ตซ้ำ. วารสารลานนาวิชาการ, 1(1), 1- 21.

ยุวรี ผลผลันธิน. (2561). บทบาทการส่งผ่านของตัวแปร: หลักการและการนำไปใช้. Veridian E-Journal, 11(3), 3433-3441.

Anderson, R. E., & Srinivasan, S. S. (2003). E-satisfaction and e-loyalty: A contingency framework. Psychology and Marketing, 20(2), 123–138.

Barclay, D. Higgins, C. & Thompson, R. (1995). The partial least squares approach to causal modeling: Personal computer adoption and use as an illustration. Technology Studies, 2(2), 285-309.

Barnes, S., & Vidgen, J. V. (2001). An evaluation of cyber-bookshops: The WebQual method. International Journal of Electronic Commerce, 6(1), 11-30.

Baron, R. M., & Kenny, D. A. (1986). The moderator-mediator variable distinction in social psychological research: Conceptual, strategic, and statistical considerations. Journal or Personality and Social Psychology. 51(6), 1173-1182.

Bart, Y., Shankar, V., Sultan, F., & Urban, G. (2005). Are the drivers and role of online trust the same for all Web sites and consumers? A large-scale exploratory empirical study. Journal of Marketing, 69, 133-152.

Bhattacherjee, A. (2001). Understanding information systems continuance: An expectation-confirmation model. MIS Quarterly, 25(3), 351–370.

Brynjolfsson, E., & Kahin, B., (Eds.). (2000). Understanding the Digital Economy: Data, Tools, and Research. Cambridge, MA: MIT Press.

Cheah, Memon, Chuah, Ting, & Ramayah, (2018). Assessing reflective models in marketing research: A comparison between PLS AND PLSc estimates. International Journal of Business and Society. 19(1), 139-160.

Chenet, P., Dagger, T. S., & O'Sullivan, D. (2010). Service quality, trust, commitment and service differentiation in business relationships. Journal of Services Marketing, 24(5).336 – 346.

Chiu, C. M., Huang, H. Y., & Yen, C. H. (2010). Antecedents of trust in online auctions. Electronic Commerce Research and Applications, 9(2), 148-159.

Chiu, C. M., Hsu, M. H., Lai, H., & Chang, C. M. (2012). Re-examining the influence of trust on online repeat purchase intention: The moderating role of habit and its antecedents. Decision Support Systems, 53(4), 835-845.

Chiu, C. M., Wang, E. T., Fang, Y. H., & Huang, H. Y. (2014). Understanding customers' repeat purchase intentions in B2C e-commerce: the roles of utilitarian value, hedonic value and perceived risk. Information Systems Journal, 24(1), 85-114.

Chung, K. H., & Shin, J. I. (2008). The relationship among e-retailing attributes, e-satisfaction and e-loyalty, management review. An International Journal, 3(1), 23-45.

Chu, K.-M., & Yuan, J. (2013). The effects of perceived interactivity on e-trust and e-consumer behaviors: The application of fuzzy linguistic scale. Journal of Electronic Commerce Research, 14(1), 124-136.

Claudia, I. (2012). A decomposed model of consumers’ intention to continue buying online. Economic Insights Trends & Challenges, 1(4), 58–70.

Cohen J. (1988). Statistical power analysis for the behavioral sciences (2nd ed.). Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.

Dash S, & Saji K. (2007). The role of consumer self-efficacy and website social-presence in customers’ adoption of B2C online shopping: an empirical study in the Indian context. Journal of International Consumer Marketing. 20(2),33-48.

Dabholkar, P. A., Shepherd, C. D., & Thorpe, D. I. (2000). A comprehensive framework for service quality: An investigation of critical conceptual and measurement issues through a longitudinal study. Journal of Retailing, 76, 139–173.

Dijkstra T. K., & Henseler, J. (2015a). Consistent and asymptotically normal PLS estimators for linear structural equations. Computational Statistics & Data Analysis, 81, 10-23.

Dijkstra T. K., & Henseler, J. (2015b). Consistent partial least squares path modeling. MIS Quarterly, 39(2), 297-316.

Fang, Y., Qureshi, I., Sun, H., McCole, P., Ramsey, E., & Lim, K.H. (2014). Trust, satisfaction and online repurchase intention: The moderating role of perceived effectiveness of e-commerce institutional mechanisms. MIS Quarterly, 38(2), 407-427.

Fassnacht, M., & Koese, I. (2006). Quality of electronic services: Conceptualizing and testing a hierarchical model. Journal of Service Research, 9(1), 19-31.

Fornell, C., & Larcker, D. (1981). Structural equation models with unobservable variables and measurement error. Journal of Marketing Research, 18(1), 39-50.

Frazier, P. A., Tix, A. P., & Barron, K. A. (2014). Testing moderator and mediator effects in counseling psychology research. Journal of Counseling Psychology, 51(1), 115–134.

Gremler, D. D. (1995). The effect of satisfaction, switching costs, and interpersonal bonds on service loyalty (Unpublished doctoral dissertation). Arizona State University.

Harris, L. C., & Goode, M. M. H. (2004). The four levels of loyalty and the pivotal role of trust: A study of online service dynamics. Journal of Retailing, 80(2), 139-158.

Henseler, J., Ringle, C. M., & Sinkovics, R. R. (2009). The use of partial least squares path modeling in international marketing. Advances in International Marketing, 20, 277–319.

Henseler, J., & Dijkstra, T. K. (2015). ADANCO 2.0, Composite modeling, Kleve. Retrieved from www.compositemodeling.com

Henseler, J., Ringle, C. M., & Sarstedt, M. (2015). A new criterion for assessing discriminant validity in variance-based structural equation modeling. Journal of the Academy of Marketing Science, 43(1), 115–135.

Henseler, J., Hubona, G. S., & Ray, P. A. (2016). Using PLS path modeling in new technology research: Updated guidelines. Industrial Management & Data Systems, 116(1), 1–19.

Herington, C., & Weaven, S. (2009). E-retailing by banks: e-service quality and its importance to customer satisfaction. European Journal of Marketing, 43(9/10), 1220-1231.

Hu, L. T., & Bentler, P. M. (1999). Cutoff criteria for fit indexes in covariance structure analysis: conventional criteria versus new alternatives. Structural Equation Modeling, 6(1), 1-55.

Karahanna, E., & Straub, D.W. (1999). The psychological origins of perceived usefulness and ease of use. Information & Management, 35(4), 237-250.

Kennedy, M. S., Ferrell, L. K., Leclair, D. T. (2001). Consumers trust of salesperson and manufacturer: An empirical study. Journal of Business Research, 51(2), 73-86.

Kock, N. (2015). A note on how to conduct a factor-based PLS-SEM analysis. International Journal of e-Collaboration, 11(3), 1-9.

Kock, N. (2017). Factor-based SEM building on consistent PLS: An information systems illustration. Laredo, TX: ScriptWarp Systems.

Kotler, P. (2000). Marketing management (10th ed.). New Jersey, Prentice-Hall.

Lee, M., & Turban, E. (2001). A trust model for consumer internet shopping. International Journal of Electronic Commerce, 6(1), 75-91

Lin, C. P., & Ding, C. G. (2005). Opening the black box: Assessing the mediating mechanism of relationship quality and the moderating effects of prior experience in ISP service. International Journal of Service Industry Management, 16, 55– 80.

Lin, C. P., Tsai, Y. H., & Chiu, C. K. (2009). Modeling customer loyalty from an integrative perspective of self-determination theory and expectation–confirmation theory. Journal of Business and Psychology. 24(3), 315-326.

Loiacono, E. T., Watson, R. T., & Goodhue, D. L. (2000.). WebQual: a web site quality instrument [Working Paper No. 2000-126-0]. Athens, GA: University of Georgia.

Lohmöller, J. -B. (1989). Latent variable path modeling with partial least squares. Heidelberg: Physica-Verlag.

Luarn, P., & Lin, H. -H. (2003). A customer loyalty model for e-service context. Journal of Electronic Commerce Research, 4(4), 156-167.

McKnight, D. H., Choudhury, V., & Kacmar, C. (2002). Developing and validating trust measures for e-commerce: An integrative typology. Information Systems Research, 13(4), 334-359.

Morgan, R. M., & Hunt, S.D. (1994). The commitment-trust theory of relationship marketing. Journal of Marketing, 58, 20-38.

Parasuraman, A., Zeithaml, V. A., & Malhotra, A. (2005). E-S-QUAL: A multiple item scale for electronic service quality. Journal of Service Research, 7(3), 213-233.

Pavlou, P. A., & Gefen, D. (2004). Building effective online market places with institution-based trust. Information Systems Research, 15(1), 37-59.

Palvou, P. A., Liang, H., & Xue, Y. (2007). Understanding and mitigating uncertainty in online exchange relationships: A principal-agent perspective. MIS Quarterly, 31(1), 105-136.

Petter, S., Straub, D., & Rai, A. (2007). Specifying formative constructs in information system research. MIS Quarterly, 31, 623-656.

Reichheld, F. F., & Schefter, P. (2000). E-loyalty. Harvard business review, 78(4), 105-113.

Riel, A. C. R., Henseler, J., Kemén, I., & Sasovova, Z. (2017). Estimating hierarchical constructs using consistent partial least squares: The case of second-order composites of common factors. Industrial Management & Data Systems, 117(3), 459-477.

Ringle, C. M., Sarstedt, M. & Straub, D. W. (2012). A critical look at the use of PLS-SEM in MIS Quarterly. MIS Quarterly, 36(1), 3–14.

Rose, S., Clark, M., Samouel, P., & Hair, N. (2012). Online customer experience in e-retailing: An empirical model of antecedents and outcomes. Journal of Retailing, 88(2), 308-322.

Rönkkö, M., & Evermann, J. (2013). A critical examination of common beliefs about partial least squares path modeling. Organizational Research Methods, 16(3), 425-448.

Rust, R.T. & Zahorik, A.J. (1993). Customer satisfaction, customer retention and market share. Journal of Retailing, 69(Summer), 193–215.

Safa, N. S., & Von Solms, R. (2016). An information security knowledge sharing model in
organizations. Computers in Human Behavior, (57), 442-451.

Santos, J. (2003). E-service quality - a model of virtual service dimensions. Managing Service Quality, 13(3), 233–247.

Santouridis, I., & Trivellas, P. (2010). Investigating the impact of service quality and customer satisfaction on customer loyalty in mobile telephony in Greece. The TQM Journal, 22(3), 330-343

Schuberth, F., Henseler, J., & Dijkstra, T. K. (2018). Confirmatory composite analysis. Paper presented at Meeting of the Working Group SEM, Amsterdam, Netherlands.

Sheng, T., & Liu, C. (2010). An empirical study on the effect of e-service quality on online customer satisfaction and loyalty. Nankai Business Review International, 1(3), 273-283.

Sheth, J. N., & Mittal, B. (2004). Customer behavior: A managerial perspective. Thompson South-Western.

Srinivasan, S. S., Anderson, R., & Ponnavolu, K. (2002). Customer loyalty in e-commerce: an exploration of its antecedents and consequences. Journal of Retailing, 78(1), 41-50.

Stone, M. (1974). Cross validatory choice and assessment of statistical predictions. Journal of the Royal Statistical Society, 36(2), 111-147.

Tang, T. Z., & Huang, R.T. (2018). The relationships among trust, e-satisfaction, e-loyalty, and customer online behaviors. International Journal of Business and Industrial Marketing, 1(2), 16-25.

Taylor, A. B., MacKinnon, D. P., & Tein, J. Y. (2007). Tests of the three-path mediated effect. Organization Research Method. 11, 241-269.

Teo, H. H., Wei, K. K., & Benbasat, I. (2003). Predicting intention to adopt interorganizational linkages: An institutional perspective. MIS Quarterly, 27(1), 19-49.

Teo, T. S., & Ranganathan, C. (2004). Adopters and non-adopters of business-to-business electronic commerce in Singapore. Information and Management, (42), 89-102.

Tsui, A. S., Pearce, J. L., Porter, L. W., & Tripoli, A. M. (1997). Alternative approaches to the employee-organization relationship: Does investment pay off? Academy of Management Journal, 40, 1089-1121.

Tunalı, D., & Aytekin, A. (2018). An e-loyalty model proposal for online travel reservation websites. Journal of Tourism Theory and Research, 4(2), 98-110.

Valvi, A. C., & West, D. C. (2013). E-Loyalty is not all about trust, price also matters: extending expectation-confirmation theory in bookselling websites. Journal of Electronic Commerce Research, 14(1), 99–123.

Wolfinbarger, M. F., & Gilly, M. C. (2003). ETAILQ: Dimensionalizing, measuring and predicting etailing quality. Journal of Retailing, 79(3), 183-198.

Walczuch, R., & Lundgren, H. (2004). Psychological antecedents of institution-based consumer trust in e-retailing. Information & Management, 42(1), 159–177

Wilson, B., & Henseler, J. (2007). Modeling reflective higher-order constructs using three approaches with PLS path modeling: a Monte Carlo comparison. in Thyne, M. and Deans, K.R. (Eds), Conference Proceedings ANZMAC 2007, ANZMAC, Dunedin, 791-800.

Yang, Z., Jun, M., & Peterson, R. T. (2004). Measuring customer perceived online service quality: scale development and managerial implications. The International Journal of Operations & Production Management, 24(11),1149–1174.

Yoo, B., & Naveen D. (2001). Developing a scale to measure the perceived quality of an Internet shopping site (SITEQUAL). Quarterly journal of electronic commerce, 2(1), 31-45.

Zhang, Y., Fang, Y., Wei, K. K., Ramsey, E., McCole, P., & Chen, H. (2011). Repurchase Intention in B2C E-Commerce A Relationship Quality Perspective. Information & Management, 48, 192- 200.

Zeithaml, V. A., Parasuraman, A., & Malhotra, A. (2002). An empirical examination of the service quality-value-loyalty chain in an electronic channel [Working Paper]. University of North Carolina.

Zhu, F. X., Wymer, W., & Chen, I. (2002). IT-based services and service quality in consumer banking. International Journal of Service Industry Management,13(1), 69-90.

Translated Thai References

Electronic Transactions Development Agency. (2016). Raingan prachampi สพธอ. Pho.So. songphanharoihoksip [ETDA Annual Report 2017]. Retrieved on 1 December 2108 from. https://www.etda.or.th/publishing-detail/etda-annual-report-2017.html

Piriyakul. M. (2010). Tua bæp senthang song noi thisut bang suan Partial Least Square Path Modeling [Partial Least Square Path Modeling]. Conference on statistics and Apply statistics 11 for 2010.

Piriyakul, M., Piriyakul, R., Chuacharoen, O., Boonyong, M., Piriyakul, P., & Piriyakul, I. (2015). Patchai thi mi itthiphon to kan tangchai chai kantham thurakam thang in thenetsam [Factors effecting intention to reuse internet transection]. Lanna Academy Journal, 1(1) 1-21.

Polpanthin, Y. (2018). Botbat kan song phan khong tuapræ: Lakkan læ kannam pai chai [The mediating roles: Principle and applied]. Veridian E-Journal, 11(3), 3433-3441.