Editorial Note

Main Article Content

กัลยาณี เสนาสุ

Abstract

วารสารการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การฉบับนี้มีความหลากหลายในเนื้อหาสาระ รวมทั้งประโยชน์จากระเบียบวิธีวิจัยที่แตกต่างกัน ประกอบด้วยบทความวิจัย 6 บทความ พร้อมกับบทปริทัศน์ปิดท้ายเล่มเช่นเคย เริ่มจาก 2 บทความแรกที่ศึกษาวิจัยในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทีม โดยบทความแรกเป็นการศึกษาถึงความสัมพันธ์เชิงสาเหตุปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของทีมในโรงพยาบาล ของคุณเขมญา คินิมาน, ดร.นุจรี ภาคาสัตย์, และดร.นริศ เพ็ญโภไคย ตามมาด้วยการศึกษาถึงความสามารถในการจัดการแรงงานข้ามชาติในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมจังหวัดสมุทรสาคร ของคุณพนิดา นิลอรุณ, ผศ.ดร.วิโรจน์ เจษฎาลักษณ์, และผศ.ดร.จันทนา แสนสุข ในส่วนของบทความวิจัยที่ 3 และ 4 เป็นการพัฒนาเครื่องมือและสร้างแบบวัด โดยบทความวิจัยที่ 3 เป็นการพัฒนาเครื่องมือการวัดทุนทางปัญญาขององค์กร ในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กลุ่มผลิตอาหารของประเทศไทย ของคุณวีร์ พวงเพิกศึก และผศ.ดร.ปรีดา ศรีนฤวรรณ และบทความวิจัยที่ 4 เป็นการสร้างแบบวัดพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ สำหรับพนักงานในสถานประกอบการอุตสาหกรรมยานยนต์ในเขตภาคตะวันออก ของคุณอภิพร  สินเหลือ สำหรับบทความที่ 5 และ 6 เป็นเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาภาวะผู้นำและคุณภาพชีวิตในการทำงาน โดยบทความที่ 5 คือเรื่องผลการใช้กิจกรรมการเรียนรู้อิงประสบการณ์ของคอล์บเพื่อพัฒนาภาวะผู้นำกลุ่มของครูในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ของ คุณพุฒิศักดิ์  แนวทอง, รศ.ดร.องอาจ  นัยพัฒน์ และผศ.ดร.อรอุมา เจริญสุข ส่วนบทความที่ 6 คือเรื่อง คุณภาพชีวิตการทำงานของชายรักชายในองค์กรเอกชน: สิทธิขั้นพื้นฐาน ของคุณพลภัทร เจริญเวียงเวชกิจ ปิดท้ายด้วยบทปริทัศน์ของ รศ.ดร.สมบัติ กุสุมาวลี ที่ได้มาชวนให้อ่านหนังสือน่าสนใจเรื่อง เมื่อ “อะไจล์” กำลังกลืนกินโลกแห่งการบริหารจัดการ เขียนโดย Stephen Denning (2011)


เช่นที่เคยได้เรียนผู้อ่านไว้แล้วว่า กองบรรณาธิการตั้งใจที่จะพัฒนาวารสารให้มีคุณภาพที่สูงอย่างต่อเนื่อง โดยเราได้เข้าร่วมระบบการจัดการและตีพิมพ์วารสารในระบบออนไลน์ (Thaijo 2) ซึ่งรองรับกระบวนการทำงานของวารสารตั้งแต่การรับบทความเข้ามาจนถึงการเผยแพร่วารสารทางออนไลน์ โดยได้เริ่มดำเนินการให้ผู้ส่งบทความในระบบออนไลน์ตั้งแต่เดือนกันยายน 2561 เป็นต้นมา ดังนั้นจึงขอเชิญชวนนักวิจัย นักวิชาการทุกท่าน ส่งบทวิจัยของท่านมาตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน ร่วมการพัฒนาส่งเสริมงานวิจัยที่มีคุณภาพให้เผยแพร่ได้กว้างขวางยิ่งขึ้นต่อไป

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Editorial Note