Work Analysis in the Knowledge Economy

Main Article Content

พิจักษณ์ ภู่ตระกูล

Abstract

การวิเคราะห์การทำงานในยุคเศรษฐกิจแห่งความรู้เป็นสิ่งสำคัญในปัจจุบัน เนื่องด้วยสถานการณ์ของงานที่มีความซับซ้อนด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ อีกทั้งองค์การต้องการพนักงานที่มีทั้งทักษะและความรู้ที่หลากหลายมาทำงานที่มีความหลากหลายมากกว่าเดิมเพื่อเอาชนะกับสงครามเศรษฐกิจที่ใช้ฐานความรู้และนวัตกรรมเข้าแข่งขันกัน ในหนังสือเล่มนี้จะชวนผู้อ่านให้ขบคิดในประเด็นสำคัญที่เกี่ยวกับการวิเคราะห์การทำงาน เพื่อให้ผู้อ่านที่เป็นทั้งนักวิชาการและนักปฏิบัติสามารถนำไปปรับและประยุกต์ใช้ในบริบทของแต่ละองค์กรได้ ทั้งองค์การภาครัฐ องค์การเอกชน หรือองค์การรูปแบบอื่น ๆ  อีกทั้งสำหรับนักศึกษาที่สนใจเกี่ยวกับการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การโดยเฉพาะประเด็นด้านการวิเคราะห์การทำงานทั้งในระดับมหภาค (Macro) และจุลภาค (Micro) หนังสือเล่มนี้จะเป็นการปูพื้นฐานความรู้ทั้งแนวคิด ทฤษฎีและกรณีศึกษาที่สอดแทรกในแต่ละบทเพื่อให้เห็นแนวทางการปฏิบัติได้เป็นอย่างดี


หนังสือเล่มนี้ออกแบบให้แต่ละส่วนประกอบมีความชัดเจนและมีเหตุผล ประกอบด้วย 4 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 นำเสนอความเบื้องต้นของคำว่าการวิเคราะห์การทำงาน (Work analysis) โดยมุ่งความสนใจไปที่ความรู้เรื่องการวิเคราะห์การทำงานในบริบทของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ส่วนที่ 2 แนะนำและอภิปรายเชิงลึกว่ามีวิธีปฏิบัติหรือวิธีการอย่างไรบ้างเกี่ยวกับการวิเคราะห์การทำงาน ส่วนที่ 3 แสดงให้เห็นถึงการนำการวิเคราะห์การทำงานไปสนับสนุนการออกแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ และส่วนที่ 4 แสดงการสรุป 2 ส่วนที่สำคัญที่เกี่ยวกับการวิเคราะห์การทำงานในบริบทของการเกิดขึ้นของการทำงานในยุคดิจิทัลและเสนอแนะสิ่งที่สำคัญที่ควรจะต้องนำมาพิจารณาในอนาคตเกี่ยวกับการวิเคราะห์การทำงานในยุคเศรษฐกิจแห่งความรู้

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Book Review