Editorial Note

Main Article Content

Kritkorn Nawakitphaitoon

Abstract

วารสารการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การฉบับนี้มีความหลากหลายในเนื้อหาสาระ รวมทั้งประโยชน์จากระเบียบวิธีวิจัยที่แตกต่างกัน ฉบับนี้ประกอบด้วยบทความวิจัย 5 บทความ พร้อมกับบทปริทัศน์ปิดท้ายเล่มเช่นเคย เริ่มจากบทความวิจัยแรกของ ดร.เฟื่องฟ้า ปัญญา เป็นการศึกษารูปแบบการทำธุรกิจของผู้สูงวัยที่ประสบความสำเร็จ บทความวิจัยที่ 2 เป็นการศึกษาการรับรู้อัตลักษณ์และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการรับรู้อัตลักษณ์ของผู้บริหารหญิงเพื่อเข้าสู่งานบริหารระดับสูงในองค์กรของ คุณวิไลลักษณ์ คำแจ่ม และผศ.ดร.ปภัสสรา ชัยวงศ์ อีกสองบทความวิจัยต่อมาเป็นงานวิจัยเชิงปริมาณ โดยบทความวิจัยที่ 3 ของ คุณอรรถเดช อุณหเลขกะ และผศ.ดร.อิสระ บุญญะฤทธิ์ เป็นการศึกษาบทบาทของความผูกพันต่องานและการรับรู้ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงในฐานะตัวแปรสื่อและตัวแปรปรับต่อความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะริเริ่มแบบผู้ประกอบการและผลการปฏิบัติงาน บทความวิจัยที่ 4 ของ คุณศุภรักษ์ ฟูเต็มวงค์ และดร.ทัศนีย์ หอมกลิ่น ใช้สถิติในการวิเคราะห์ด้วย Path Analysis เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการแลกเปลี่ยนความสัมพันธ์ระหว่างผู้นำกับผู้ใต้บังคับบัญชาและความคิดสร้างสรรค์ของพนักงาน โดยมีการเสริมสร้างพลังอำนาจเชิงจิตใจและแรงจูงใจภายในเป็นตัวแปรสื่อแบบต่อเนื่อง บทความวิจัยที่ 5 ของ รศ.ดร.สมบัติ กุสุมาวลี เป็นการศึกษาองค์ประกอบและกระบวนการในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตในการทำงานของบุคลากรในองค์การ ปิดท้ายด้วยบทปริทัศน์ของ รศ.ดร.สมบัติ กุสุมาวลี ที่ได้มาชวนให้อ่านหนังสือน่าสนใจเรื่อง โต้ท่านปรีดี ของ ศาสตราจารย์ ดร. ชัยอนันต์ สมุทวณิช


เช่นที่เคยได้เรียนผู้อ่านไว้แล้วว่า กองบรรณาธิการตั้งใจที่จะพัฒนาวารสารให้มีคุณภาพที่สูงอย่างต่อเนื่อง นอกจากการใช้ระบบการจัดการและตีพิมพ์วารสารในระบบออนไลน์แล้ว ในวารสารฉบับนี้ยังได้เพิ่มสารสนเทศของระยะเวลาในการรับ (Received) การทบทวนแก้ไข (Revised) ซึ่งบางบทความอาจมีหลายครั้งเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ที่สุด จนมาถึงขั้นตอนการตอบรับ (Accepted) บทความลงตีพิมพ์ในวารสารไว้ด้วย ดังนั้นจึงขอเชิญชวนนักวิจัย นักวิชาการทุกท่าน ส่งบทความวิจัย/บทความวิชาการของท่านมาตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน ร่วมการพัฒนาส่งเสริมงานวิจัย/งานวิชาการที่มีคุณภาพให้เผยแพร่ได้กว้างขวางเพื่อประโยชน์แก่สังคมยิ่งขึ้นต่อไป


ด้วยความขอบคุณ


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กฤตกร นวกิจไพฑูรย์


 กองบรรณาธิการ

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Editorial Note