Editorial Note

Main Article Content

Pawinee Petchsawang

Abstract

เนื่องจากในช่วงนี้วารสารการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การได้รับความสนใจจากผู้วิจัยในการส่งบทความมาเผยแพร่อย่างมาก ฉบับนี้จึงมีความพิเศษในการเพิ่มจำนวนบทความมากขึ้นเป็น 8 บทความ ซึ่งแต่ละบทความนั้นมีความหลากหลายในหัวข้อและกลุ่มอุตสาหกรรมที่ศึกษา รวมทั้งความแตกต่างในระเบียบวิธีวิจัยทั้งเชิงคุณภาพและปริมาณ  หากจัดกลุ่มตามประเภทของหัวข้อเรื่อง ในกลุ่มแรกนั้นเนื้อหาเกี่ยวกับทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นและความสามารถในการปรับตัวในอาชีพต่างๆ ได้แก่ บทความเรื่อง ความต้องการทักษะช่างในอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และ อุตสาหกรรมการบิน (กลุ่มซ่อมบำรุงอากาศยาน) โดย รศ.ดร.ธัญญลักษณ์ วีระสมบัติ สมรรถนะที่จำเป็นของนักศึกษาสาขาการจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานด้วยกรอบโครงร่างของ BLM และ APICS โดย คุณสิรินทร เทพมังกร และผศ.ดร.กฤษฏิพัทธ์ พิชญะเดชอนันต์ และ ความสามารถในการปรับตัวด้านอาชีพของพนักงานลูกค้าสัมพันธ์: กรณีศึกษาศูนย์การค้าแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร โดย คุณปรีญานุช มากวัฒนสุข และผศ.ดร.บัญญัติ ยงย่วน


ในกลุ่มที่สองเป็นหัวข้อเกี่ยวกับ ตัวแปรทางพฤติกรรมองค์การที่น่าสนใจ เช่น เรื่องความผูกพันของพนักงาน ได้แก่บทความเรื่อง Human Resource Development Factors and Organisational Values for Sustainable Employment in a Local Thai NGO โดยรศ.ดร.อรนุช พฤฒิพิบูลธรรม คุณพิณทิพย์ โชคชัยพัฒนา และรศ.ดร.ศิริพร แย้มนิล ศึกษาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีผลต่อความผูกพันของพนักงานในองค์การที่ไม่มุ่งหาผลกำไร และบทความเรื่อง The Meaning of the Employee Engagement of Thai Public Hospitals under the Ministry of Public Health (MOPH) โดย คุณศิริพร โพธิดอกไม้ และรศ.ดร.สมบัติ กุสุมาวลี ซึ่งศึกษาความหมายของความผูกพันของพนักงานในโรงพยาบาลรัฐบาลในบริบทของคนไทย ตัวแปรสำคัญทางพฤติกรรมองค์การอีกหัวข้อหนึ่งคือ บทความของ คุณธารินี สุรัตพิพิธ และศ.ดร.ชาติชาย ณ เชียงใหม่ เรื่อง Antecedent Factors for Collective Leadership Development in Social Enterprise Management: Case Studies of Thai Social Enterprises ศึกษาภาวะผู้นำร่วม และบทความของคุณยุวดี ศิริยทรัพย์ และรศ.ดร.ประสพชัย พสุนนท์ ชื่อเรื่องทางเลือกใหม่ของอุตสาหกรรมโลจิสติกส์: ตัวแบบความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของงาน และความพึงพอใจในการทำงานกับการทำนายความตั้งใจคงอยู่ในสายอาชีพของพนักงานขับรถบรรทุก ศึกษาความสัมพันธ์ของตัวแปรทางพฤติกรรมองค์การต่างๆ โดยเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ บทความสุดท้ายนั้นแตกต่างจากสองกลุ่มข้างต้น เป็นงานศึกษาวิจัยในสถาบันการศึกษา เรื่อง Deriving Education Quality Assurance Criteria in IQA System of a Graduate-only Institution: A Delphi Method โดย คุณธัญญ์ฐิตา สถิรไชยวิทย์ และรศ.ดร.จิรประภา อัครบวร ซึ่งเสนอวิธีการได้เกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาโดยวิธีการเดลฟาย


เช่นที่เคยได้เรียนผู้อ่านไว้แล้วว่า กองบรรณาธิการตั้งใจที่จะพัฒนาวารสารให้มีคุณภาพที่สูงอย่างต่อเนื่อง นอกจากการใช้ระบบการจัดการและตีพิมพ์วารสารในระบบออนไลน์แล้ว ในวารสารฉบับนี้ยังได้เพิ่มสารสนเทศของระยะเวลาในการรับ (Received) การทบทวนแก้ไข (Revised) ซึ่งบางบทความอาจมีหลายครั้งเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ที่สุด จนมาถึงขั้นตอนการตอบรับ (Accepted) บทความลงตีพิมพ์ในวารสารไว้ด้วย ดังนั้นจึงขอเชิญชวนนักวิจัย นักวิชาการทุกท่าน ส่งบทความวิจัย/บทความวิชาการของท่านมาตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน ร่วมการพัฒนาส่งเสริมงานวิจัย/งานวิชาการที่มีคุณภาพให้เผยแพร่ได้กว้างขวางเพื่อประโยชน์แก่สังคมยิ่งขึ้นต่อไป


ด้วยความขอบคุณ


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภาวิณี  เพชรสว่าง


 กองบรรณาธิการ

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Editorial Note