Editorial Note

Main Article Content

Kritkorn Nawakitphaitoon

Abstract

วารสารการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การฉบับนี้ประกอบด้วยบทความวิจัย 6 บทความและบทความวิชาการอีก 2 บทความ ซึ่งแต่ละบทความนั้นมีความหลากหลายในเนื้อหาสาระ บริบทที่ศึกษา และระเบียบวิธีวิจัยที่ใช้ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ


โดยบทความวิจัยในกลุ่มแรกเป็นงานวิจัยเชิงปริมาณ ได้แก่ บทความวิจัยของ ผศ.ดร.ดาวิษา ศรีธัญรัตน์, คุณอัสมา เต๊ะหมาน, คุณวนิดา ทองธีระ, และคุณธวัลพร มะรินทร์ ที่ศึกษาความสัมพันธ์ของนันทนจิตอย่างจริงจังกับการมีกรอบความคิดแบบเติบโต ของคนวัยทำงานในกรุงเทพมหานคร ในขณะที่บทความวิจัยของ คุณสริตา ชาญเจริญลาภ และผศ.ดร.เกตุวดี สมบูรณ์ทวี ศึกษาถึงปัจจัยการรับรู้ความเสี่ยงที่ส่งผลต่อความตั้งใจในการสั่งซื้ออาหารเพื่อสุขภาพออนไลน์โดยส่งผ่านทัศนคติ และบทความวิจัยของ คุณชมัยพร พึ่งม้าย และรศ.ดร.เดือนเพ็ญ ธีรวรรณวิวัฒน์ ที่ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมจิตสาธารณะของผู้ที่อยู่ในวัยทำงานในกรุงเทพมหานคร ได้แก่ ปัจจัยการอบรมเลี้ยงดู การรับข่าวสาร ทัศนคติ และแรงจูงใจ โดยทั้งสองบทความนี้ใช้การวิเคราะห์สถิติโดยการวิเคราะห์สมการเชิงโครงสร้าง (SEM)


บทความวิจัยในกลุ่มที่สองเป็นงานวิจัยเชิงผสมผสานทั้งการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและคุณภาพ ได้แก่ บทความวิจัยของ คุณกนกอร บุญมาเกิด, รศ.ดร.มนตรี พิริยะกุล และผศ.ดร.ธัญนันท์ บุญอยู่ ที่ศึกษาอิทธิพลการกำกับของวัฒนธรรมองค์การที่มีต่อความสัมพันธ์ระหว่าง การแบ่งปันความรู้ ความคิดเชิงสร้างสรรค์ และผลการดำเนินงานของวิสาหกิจผ้าไหมในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย บทความวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพการบริการของสายการบินไทยในเที่ยวบินระหว่างประเทศ โดย คุณวัชระวินภ์ คำเขียว และรศ.ดร.ไพโรจน์ ภัทรนรากุล และสุดท้าย บทความวิจัยโดย รศ.ดร.วรรณา ประยุกต์วงศ์, อ.ดร.เปล่งสุรีย์ เที่ยงน้อย, อ.ดร.กิตติคุณ หมู่พยัคฆ์, และคุณบัณฑิต กองทรัพย์ ที่ศึกษาเรื่อง การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาคเหนือตอนล่างและภาคกลางตอนบน


ปิดท้ายด้วยบทความวิชาการ 2 เรื่องได้แก่ บทความวิชาการของ ผศ.ดร.อาดัม นีละไพจิตร, คุณธรรม จตุนาม, คุณณุชนาฎ โต๊ะดี, และคุณศศิธร จำนงจันทร์ ที่ศึกษาเรื่องการฝึกอบรมทักษะการให้ความช่วยเหลือคนพิการสำหรับผู้ให้บริการคมนาคมขนส่ง และบทความวิชาการเรื่อง สถานะทางกฎหมายของสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ไทยในช่วงการระบาดโควิด-19 โดย รศ.ดร.พเยาว์ ศรีแสงทอง


วารสารการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การนั้นเป็นวารสารที่จัดอยู่ในดัชนีการอ้างอิงวารสารไทยในระดับที่ 1 (TCI 1) บทความที่คัดสรรมานำเสนอจึงเป็นบทความที่มีคุณภาพและผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิหลายขั้นตอนเพื่อให้ดำรงไว้ซึ่งบทความที่มีคุณภาพได้มาตรฐานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ทางบรรณาธิการขอเชิญชวนนักวิจัย นักวิชาการทุกท่าน ส่งบทความวิจัย/บทความวิชาการของท่านมาตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน ร่วมการพัฒนาส่งเสริมงานวิจัย/งานวิชาการที่มีคุณภาพให้เผยแพร่ได้กว้างขวางเพื่อประโยชน์แก่สังคมยิ่งขึ้นต่อไป

Article Details

Section
Editorial Note