Editorial Note

Main Article Content

Kritkorn Nawakitphaitoon

Abstract

วารสารการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การฉบับนี้ประกอบด้วยบทความวิจัย 6 บทความและบทความวิชาการอีก 2 บทความ ซึ่งแต่ละบทความนั้นมีความหลากหลายในเนื้อหาสาระ บริบทที่ศึกษา และระเบียบวิธีวิจัยที่ใช้ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ


โดยบทความวิจัยในกลุ่มแรกเป็นงานวิจัยเชิงปริมาณ ได้แก่ บทความวิจัยของ คุณวรรณิดา สารีคำ, ผศ.ดร.จักเรศ เมตตะธำรงค์, และผศ.ดร.จันทิมา พรหมเกษ ที่ศึกษาอิทธิพลของการบูรณาการห่วงโซ่อุปทานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและศักยภาพในการแข่งขัน ที่มีต่อผลการดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรในกลุ่มจังหวัดสนุก ในขณะที่บทความวิจัยของ คุณวธูสิริ ไชยประสิทธิ์ และอ.ดร.อิศรัฏฐ์ รินไธสง ศึกษาอิทธิพลของความเห็นอกเห็นใจในการบริการสาธารณะและความเห็นอกเห็นใจในตนเอง ที่มีต่อความยึดมั่นผูกพันในงานของพนักงานในองค์กรการยางแห่งประเทศไทย โดยมีความเครียดที่เกิดจากการทำงานเป็นตัวแปรกำกับ นอกจากนี้ ยังมีอีก 2 บทความวิจัยที่ศึกษาในช่วงสถานการณ์ที่เกิดจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้แก่ บทความวิจัยของ คุณสหรัฐ วงค์ชมพู และอ.ดร.จุฑาทิพย์ วิวัฒนาพันธุวงศ์ ที่ศึกษาอิทธิพลของความพึงพอใจของพนักงานต่อการจัดการขององค์การในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่มีต่อความเชื่อมั่นของพนักงานต่อองค์การและความมั่นคงในงานของพนักงาน โดยมีความผูกพันต่อองค์การของพนักงานเป็นตัวแปรกำกับ และบทความภาษาอังกฤษของ คุณวรลักษณ์ วรพักตร์สิริกุล ที่ศึกษาอิทธิพลของการมองโลกในแง่ดีที่มีต่อความผาสุกของพนักงานสายการบินหลังการถูกเลิกจ้างจากผลกระทบของสถานการณ์วิกฤตโควิด-19 โดยมีความยืดหยุ่นเป็นตัวแปรคั่นกลาง


บทความวิจัยในกลุ่มที่สองเป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ ได้แก่ บทความวิจัยของ รศ.ดร.วิชัย อุตสาหจิต ที่นำเสนอหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง แนวทางการประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต และการออกแบบวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และบทความวิจัยภาษาอังกฤษของ Mr. Win Htein Win ที่ศึกษาเชิงสำรวจเพื่อหามุมมองและความท้าทายของการฝึกอบรมด้านเทคนิคและการอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระดับชาติของสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า


ปิดท้ายด้วยบทความวิชาการ 2 เรื่องได้แก่ บทความวิชาการของ ผศ.ดร.กันยปริณ ทองสามสี และผศ.ดร.อิสระ ทองสามสี ที่นำเสนอข้อมูลความไม่สอดคล้องทางการศึกษาและอาชีพในตลาดแรงงานภาครัฐในตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ และบทความวิชาการของ คุณก้องภพ ขันติพงศ์พันธุ์ และอ.ดร.ก่อเกียรติ์ มหาวีรชาติกุล ที่นำเสนอแนวทางการให้คำปรึกษาด้านอาชีพโดยใช้คุณลักษณะที่เป็นจุดแข็งเพื่อพัฒนาผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์การ


วารสารการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การนั้นเป็นวารสารที่จัดอยู่ในดัชนีการอ้างอิงวารสารไทยในระดับที่ 1 (TCI 1) บทความที่คัดสรรมานำเสนอจึงเป็นบทความที่มีคุณภาพและผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิหลายขั้นตอนเพื่อให้ดำรงไว้ซึ่งบทความที่มีคุณภาพได้มาตรฐานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ทางบรรณาธิการขอเชิญชวนนักวิจัย นักวิชาการทุกท่าน ส่งบทความวิจัย/บทความวิชาการของท่านมาตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน ร่วมการพัฒนาส่งเสริมงานวิจัย/งานวิชาการที่มีคุณภาพให้เผยแพร่ได้กว้างขวางเพื่อประโยชน์แก่สังคมยิ่งขึ้นต่อไป

Article Details

Section
Editorial Note